> Linux Reviews > man >

open

, creat otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia


  1. open.2.man
  2. open.9.man


1. open.2.man

Manpage of OPEN

OPEN

Section: Wywołania systemowe (2)
Updated: 1999-06-03
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia  

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
int creat(const char *pathname, mode_t mode);
 

OPIS

Funkcja systemowa open służy do przekształcenia ścieżki na deskryptor pliku (małą, nieujemną liczbę całkowitą używaną w późniejszych operacjach we/wy, takich jak read, write, itd.). Jeśli wywołanie się powiedzie, to zwrócony deskryptor pliku będzie najmniejszym aktualnie nie otwartym deskryptorem pliku dla tego procesu. Funkcja ta tworzy nowy otwarty plik, nie współdzielony z żadnym innym procesem. (Ale współdzielone otwarte pliki mogą pochodzić z wywołania funkcji systemowej fork(2).) Nowt deskryptor pliku będzie przekazywany przez wywołania funkcji exec (zobacz fcntl(2)). Przesunięcie pliku jest ustawiane na jego początek.

Parametr flags to jedna z wartości: O_RDONLY, O_WRONLY lub O_RDWR, które stanowią, odpowiednio, żądania otwarcia tylko dla odczytu, tylko dla zapisu, lub dla odczytu i zapisu. Argument flags może być połączony bitowym OR z zerem lub więcej spośród następujących wartości:

O_CREAT
Jeśli plik nie istnieje, to będzie utworzony. Właściciel (ID użytkownika) tego pliku jest ustawiany na efektywny ID użytkownika procesu. Grupa właściciela (ID grupy) jest ustawiana albo na efektywny ID grupy procesu. albo na ID grupy katalogu nadrzędnego (w zależności od rodzaju systemu plików, opcji montowania i atrybutów katalogu nadrzędnego, zobacz np. opcje montowania bsdgroups i sysvgroups dla systemu plików ext2 opisane w mount(8)).
O_EXCL
Gdy zostanie użyte w połączeniu z O_CREAT, to jeśli plik już istnieje, open się nie powiedzie. W tym kontekście dowiązanie symboliczne jest istniejącym plikiem, niezależnie od tego, na co wskazuje. O_EXCL nie działa jak należy na systemach plików NFS. Programy, które nadmiernie ufają wykonywaniu przez open zadań blokowania, będą zawierać wyścig. Rozwiązanie dla wykonywania atomowych operacji blokowania plików za pomocą pliku-blokady polega na utworzeniu unikalnego pliku na tym samym systemie plików (np. wykorzystując nazwę hosta i PID) i użyciu link(2) do utworzenia dowiązania do pliku-blokady. Jeśli link() zwróci 0, to utworzenie blokady się powiodło. W przeciwnym razie, należy użyć stat(2) na unikalnym pliku, aby sprawdzić, czy ilość jego dowiązań wzrosła do 2. W takiej sytuacji utworzenie blokady również się powiodło.
O_NOCTTY
Jeśli pathname odnosi się do urządzenia terminalowego --- zobacz tty(4) --- to nie stanie się terminalem sterującym procesu, nawet jeśli proces takiego nie ma.
O_TRUNC
Jeśli plik już istnieje, jest zwykłym plikiem i tryb otwarcia pozwala na zapis (tzn. jest to O_RDWR lub O_WRONLY), to plik ten zostanie obcięty do zerowej długości. Jeśli plik to FIFO lub urządzenie terminalowe, to znacznik O_TRUNC jest ignorowany. W pozostałych przypadkach efekt użycia znacznika O_TRUNC jest nieokreślony. (W wielu wersjach Linuksa zostanie zignorowany, w innych wersjach funkcja zwróci błąd.)
O_APPEND
Plik jest otwierany w trybie dopisywania. Przed każdą operacją write, wskaźnik pliku jest ustawiany na koniec pliku, jak z lseek. O_APPEND może prowadzić do zepsucia plików na systemach plików NFS, gdy więcej niż jeden proces naraz dopisuje dane do pliku. Jest to związane z faktem, że NFS nie wspiera dopisywania do pliku, więc jądro klienta musi to zasymulować, co nie może zostać wykonane bez wyścigu.
O_NONBLOCK lub O_NDELAY
Plik jest otwierany w trybie nieblokującym, o ile to możliwe. Ani open ani kolejne operacje na zwróconym przez to wywołanie deskryptorze nie spowodują blokowania procesu (zatrzymania w oczekiwaniu na dane, itp.). Szczegóły dotyczące obsługi FIFO (nazwanych potoków) można znaleźć w fifo(4). Ten tryb może nie mieć żadnego wpływu na pliki inne niż FIFO.
O_SYNC
Plik jest otwierany dla synchronicznego we/wy. Wszelkie zapisy write na otrzymanym deskryptorze pliku będą blokować proces wołający aż do fizycznego zapisania danych na odpowiednim nośniku. Jednak, zobacz niżej USTERKI.
O_NOFOLLOW
Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, to otwarcie się nie powiedzie. Jest to rozszerzenie FreeBSD, które zostało dodane do Linuksa w wersji 2.1.126. Nadal będzie się odbywać przechodzenie po dowiązaniach symbolicznych we wcześniejszych składnikach ścieżki. Pliki nagłówkome w glibc 2.0.100 i poźniejszych zawierają definicję tego znacznika. Jądra poprzedzające 2.1.126 zignorują go, jeśli jest używany.
O_DIRECTORY
Jeśli pathname nie jest katalogiem, spowoduje, że open zawiedzie. Ten znacznik jest specyficzny dla Linuksa i został do dany w kernelu 2.1.126, aby uniknąć problemów blokowania usług (DoS), gdy opendir(3) jest wywołane dla FIFO lub dla urządzenia taśmowego, ale nie powinno być używane poza implementacją opendir.
O_DIRECT
Powoduje próbę zminimalizowania efektów związanych z buforowanie we/wy do i z tego pliku. Na ogół spowoduje to zmniejszenie wydajności, ale jest to przydatne w specyficznych sytuacjach, na przykład gdy aplikacje buforują we własnym zakresie. We/wy dla pliku odbywa się wówczas bezpośrednio z/do buforów w przestrzeni użytkownika. We/wy jest sunchromiczne, tzn. po zakończeniu funkcji systemowej read(2) lub write(2) zagwarantowane jest, że dane zostały przeniesione. Wielkości przesyłanych danych, wyrównania buforów w przestrzeni użytkownika oraz pozycje w pliku muszą być wielokrotnościami rozmiaru logicznego bloku systemu plików.
Ten znacznik jest wspierany przez wiele systemów uniksopodobnych; w Linuksie, wsparcie zostało dodane w jądrze wersji 2.4.10.
Semantycznie podobny interfejs dla urządzeń blokowych opisano w raw(8).
O_ASYNC
Generowanie sygnału (domyślnie SIGIO, ale można go zmienić za pomocą fcntl(2)), gdy wejście lub wyjście poprzez ten deskryptor pliku staje się możliwe. Ta funkcja jest dostępna jedynie dla terminali, pseudoterminali i gniazd. Więcej szczegółów można znaleźć w fcntl(2).
O_LARGEFILE
W systemach 32-bitowych, które wspierają obsługę dużych plików (LFS), zezwala na otwieranie plików, których rozmiar nie może być reprezentowany jako liczba 31-bitowa.

Pewne z tych znaczników można zmieniać za pomocą fcntl już po otwarciu pliku.

Argument mode określa prawa, które będą używane do ewentualnego tworzenia nowego pliku. Są one modyfikowane przez umask procesu w zwykły sposób: prawa tworzonego pliku to (mode & ~umask). Należy zauważyć, że te uprawnienia dotyczą jedynie dostępu do nowo utworzonego pliku w przyszłości; wywołanie open, które tworzy plik tylko do obczytu może równie dobrze zwrócić deskryptor pliku do odczytu i zapisu.

Dla parametru mode udostępniono następujące stałe symboliczne:

S_IRWXU
00700 użytkownik (właściciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.
S_IRUSR (S_IREAD)
00400 użytkownik ma prawa odczytu.
S_IWUSR (S_IWRITE)
00200 użytkownik ma prawa zapisu.
S_IXUSR (S_IEXEC)
00100 użytkownik ma prawa uruchamiania.
S_IRWXG
00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.
S_IRGRP
00040 grupa ma prawa odczytu.
S_IWGRP
00020 grupa ma prawa zapisu.
S_IXGRP
00010 grupa ma prawa uruchamiania.
S_IRWXO
00007 inni mają prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.
S_IROTH
00004 inni mają prawa odczytu.
S_IWOTH
00002 inni mają prawa zapisu.
S_IXOTH
00001 inni mają prawa uruchamiania.

mode musi być podane, gdy w flags używany jest znacznik O_CREAT, w przeciwnym wypadku jest ignorowane.

creat jest równoważne open z argumentem flags ustawionym na O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC.  

WARTOŚĆ ZWRACANA

open i creat zwracają nowy deskryptor pliku, lub -1 w wypadku błędu (w tym drugim wypadku ustawiane jest też odpowiednio errno). Należy zauważyć, że open może otwierać pliki urządzeń, lecz creat nie może ich tworzyć. Zamiast niego należy używać mknod(2).

Na systemach NFS z włączonym mapowaniem UID-ów, open może zwrócić deskryptor pliku, dla którego np. żadania read(2) są zabronione przy ustawionym EACCES. Jest to związane sprawdzanie uprawnień odbywa się na kliencie, ale to serwer wykonuje moapowanie UID-ów podczas żądań odczytu i zapisu.

Jeśli plik jest nowoutworzony, to jego pola atime, ctime i mtime są ustawione na czas bieżący i to samo dotyczy pól ctime i mtime katalogu nadrzędnego. Natomiast gdy plik jest modyfikowany z powodu użycia znacznika O_TRUNC, jego pola ctime i mtime są ustawiane na czas bieżący.

 

BŁĘDY

EEXIST
pathname już istnieje, a użyto O_CREAT i O_EXCL.
EISDIR
pathname odnosi się do katalogu, a żądany był dostęp z prawem zapisu (tzn. ustwine było O_WRONLY lub O_RDWR).
EACCES
Żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony, jeden z katalogów w pathname nie ma praw przeszukiwania (wykonywania), lub plik nie istnieje, a katalog nadrzędny nie ma praw zapisu.
ENAMETOOLONG
pathname było zbyt długie.
ENOENT
O_CREAT nie było ustawione, a plik o zadanej nazwie nie istnieje. Lub, składnik pathname, który powinien być katalogiem nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.
ENOTDIR
Składnik użyty w pathname jako katalog w rzeczywistości nie jest katalogiem lub podano O_DIRECTORY, a pathname nie było katalogiem.
ENXIO
Podano O_NONBLOCK | O_WRONLY, plik o zadanej nazwie stanowi FIFO i nie jest ono otwarte dla żadnego procesu do odczytu. Lub plik jest plikiem urządzenia specjalnego, a odpowiadające mu urządzenie nie istnieje.
ENODEV
pathname odnosi się do pliku urządzenia specjalnego, a odpowiadające mu urządzenie nie istnieje. (Jest to błąd w jądrze Linuksa - ENXIO powinno być zwracane w takiej sytuacji)
EROFS
pathname odnosi się do pliku na systemie plików tylko dla odczytu, a żądano otwarcia w trybie zapisu.
ETXTBSY
pathname odnosi się do wykonywalnego obrazu, który obecnie jest wykonywany, a zażądano dostępu dla zapisu.
EFAULT
pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ELOOP
Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych lub podano O_NOFOLLOW, a pathname jest dowiązaniem symbolicznym.
ENOSPC
Gdy pathname miało być utworzone, okazało się, że na urządzeniu na którym miało się znajdować brak miejsca na nowy plik.
ENOMEM
Brak dostępnej pamięci jądra.
EMFILE
Proces ma jyż otwartą maksymalną liczbę plików.
ENFILE
Osiągnięto ograniczenie dla łącznej liczby otwartych plików w systemie.
 

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Znaczniki O_NOFOLLOW i O_DIRECTORY są specyficzne dla Linuksa. Aby uzyskać ich definicje, należy zdefiniować makro _GNU_SOURCE.  

OGRANICZENIA

Jest wiele nieszczęśliwości w protokole podległym NFS, dotykających między innymi O_SYNC i O_NDELAY.

POSIX zapewnia trzy różne warianty synchronicznego we/wy, odpowiadające znacznikom O_SYNC, O_DSYNC i O_RSYNC. Aktualnie (2.1.130) są one pod Linuksem synonimami.  

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), fcntl(2), close(2), link(2), mknod(2), mount(2), stat(2), umask(2), unlink(2), socket(2), fopen(3), fifo(4)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
BŁĘDY
ZGODNE Z
OGRANICZENIA
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:21 GMT, October 23, 2013

2. open.9.man

Manpage of open

open

Section: Tcl Built-In Commands (n)
Updated: 8.3
Index Return to Main Contents 

NAME

open - Open a file-based or command pipeline channel  

SYNOPSIS

open fileName
open fileName access
open fileName access permissions
 

DESCRIPTION

This command opens a file, serial port, or command pipeline and returns a channel identifier that may be used in future invocations of commands like read, puts, and close. If the first character of fileName is not | then the command opens a file: fileName gives the name of the file to open, and it must conform to the conventions described in the filename manual entry.

The access argument, if present, indicates the way in which the file (or command pipeline) is to be accessed. In the first form access may have any of the following values:

r
Open the file for reading only; the file must already exist. This is the default value if access is not specified.
r+
Open the file for both reading and writing; the file must already exist.
w
Open the file for writing only. Truncate it if it exists. If it does not exist, create a new file.
w+
Open the file for reading and writing. Truncate it if it exists. If it does not exist, create a new file.
a
Open the file for writing only. If the file does not exist, create a new empty file. Set the file pointer to the end of the file prior to each write.
a+
Open the file for reading and writing. If the file does not exist, create a new empty file. Set the initial access position to the end of the file.

All of the legal access values above may have the character b added as the second or third character in the value to indicate that the opened channel should be configured with the -translation binary option, making the channel suitable for reading or writing of binary data.

In the second form, access consists of a list of any of the following flags, all of which have the standard POSIX meanings. One of the flags must be either RDONLY, WRONLY or RDWR.

RDONLY
Open the file for reading only.
WRONLY
Open the file for writing only.
RDWR
Open the file for both reading and writing.
APPEND
Set the file pointer to the end of the file prior to each write.
BINARY
Configure the opened channel with the -translation binary option.
CREAT
Create the file if it does not already exist (without this flag it is an error for the file not to exist).
EXCL
If CREAT is also specified, an error is returned if the file already exists.
NOCTTY
If the file is a terminal device, this flag prevents the file from becoming the controlling terminal of the process.
NONBLOCK
Prevents the process from blocking while opening the file, and possibly in subsequent I/O operations. The exact behavior of this flag is system- and device-dependent; its use is discouraged (it is better to use the fconfigure command to put a file in nonblocking mode). For details refer to your system documentation on the open system call's O_NONBLOCK flag.
TRUNC
If the file exists it is truncated to zero length.

If a new file is created as part of opening it, permissions (an integer) is used to set the permissions for the new file in conjunction with the process's file mode creation mask. Permissions defaults to 0666.  

COMMAND PIPELINES

If the first character of fileName is ``|'' then the remaining characters of fileName are treated as a list of arguments that describe a command pipeline to invoke, in the same style as the arguments for exec. In this case, the channel identifier returned by open may be used to write to the command's input pipe or read from its output pipe, depending on the value of access. If write-only access is used (e.g. access is w), then standard output for the pipeline is directed to the current standard output unless overridden by the command. If read-only access is used (e.g. access is r), standard input for the pipeline is taken from the current standard input unless overridden by the command. The id of the spawned process is accessible through the pid command, using the channel id returned by open as argument.

If the command (or one of the commands) executed in the command pipeline returns an error (according to the definition in exec), a Tcl error is generated when close is called on the channel unless the pipeline is in non-blocking mode then no exit status is returned (a silent close with -blocking 0).

It is often useful to use the fileevent command with pipelines so other processing may happen at the same time as running the command in the background.  

SERIAL COMMUNICATIONS

If fileName refers to a serial port, then the specified serial port is opened and initialized in a platform-dependent manner. Acceptable values for the fileName to use to open a serial port are described in the PORTABILITY ISSUES section.

The fconfigure command can be used to query and set additional configuration options specific to serial ports (where supported):

-mode baud,parity,data,stop
This option is a set of 4 comma-separated values: the baud rate, parity, number of data bits, and number of stop bits for this serial port. The baud rate is a simple integer that specifies the connection speed. Parity is one of the following letters: n, o, e, m, s; respectively signifying the parity options of ``none'', ``odd'', ``even'', ``mark'', or ``space''. Data is the number of data bits and should be an integer from 5 to 8, while stop is the number of stop bits and should be the integer 1 or 2.
-handshake type
(Windows and Unix). This option is used to setup automatic handshake control. Note that not all handshake types maybe supported by your operating system. The type parameter is case-independent.

If type is none then any handshake is switched off. rtscts activates hardware handshake. Hardware handshake signals are described below. For software handshake xonxoff the handshake characters can be redefined with -xchar. An additional hardware handshake dtrdsr is available only under Windows. There is no default handshake configuration, the initial value depends on your operating system settings. The -handshake option cannot be queried.

-queue
(Windows and Unix). The -queue option can only be queried. It returns a list of two integers representing the current number of bytes in the input and output queue respectively.
-timeout msec
(Windows and Unix). This option is used to set the timeout for blocking read operations. It specifies the maximum interval between the reception of two bytes in milliseconds. For Unix systems the granularity is 100 milliseconds. The -timeout option does not affect write operations or nonblocking reads. This option cannot be queried.
-ttycontrol {signal boolean signal boolean ...}
(Windows and Unix). This option is used to setup the handshake output lines (see below) permanently or to send a BREAK over the serial line. The signal names are case-independent. {RTS 1 DTR 0} sets the RTS output to high and the DTR output to low. The BREAK condition (see below) is enabled and disabled with {BREAK 1} and {BREAK 0} respectively. It is not a good idea to change the RTS (or DTR) signal with active hardware handshake rtscts (or dtrdsr). The result is unpredictable. The -ttycontrol option cannot be queried.
-ttystatus
(Windows and Unix). The -ttystatus option can only be queried. It returns the current modem status and handshake input signals (see below). The result is a list of signal,value pairs with a fixed order, e.g. {CTS 1 DSR 0 RING 1 DCD 0}. The signal names are returned upper case.
-xchar {xonChar xoffChar}
(Windows and Unix). This option is used to query or change the software handshake characters. Normally the operating system default should be DC1 (0x11) and DC3 (0x13) representing the ASCII standard XON and XOFF characters.
-pollinterval msec
(Windows only). This option is used to set the maximum time between polling for fileevents. This affects the time interval between checking for events throughout the Tcl interpreter (the smallest value always wins). Use this option only if you want to poll the serial port more or less often than 10 msec (the default).
-sysbuffer inSize
-sysbuffer {inSize outSize}
(Windows only). This option is used to change the size of Windows system buffers for a serial channel. Especially at higher communication rates the default input buffer size of 4096 bytes can overrun for latent systems. The first form specifies the input buffer size, in the second form both input and output buffers are defined.
-lasterror
(Windows only). This option is query only. In case of a serial communication error, read or puts returns a general Tcl file I/O error. fconfigure -lasterror can be called to get a list of error details. See below for an explanation of the various error codes.
 

SERIAL PORT SIGNALS

RS-232 is the most commonly used standard electrical interface for serial communications. A negative voltage (-3V..-12V) define a mark (on=1) bit and a positive voltage (+3..+12V) define a space (off=0) bit (RS-232C). The following signals are specified for incoming and outgoing data, status lines and handshaking. Here we are using the terms workstation for your computer and modem for the external device, because some signal names (DCD, RI) come from modems. Of course your external device may use these signal lines for other purposes.

TXD(output)
Transmitted Data: Outgoing serial data.
RXD(input)
Received Data:Incoming serial data.
RTS(output)
Request To Send: This hardware handshake line informs the modem that your workstation is ready to receive data. Your workstation may automatically reset this signal to indicate that the input buffer is full.
CTS(input)
Clear To Send: The complement to RTS. Indicates that the modem is ready to receive data.
DTR(output)
Data Terminal Ready: This signal tells the modem that the workstation is ready to establish a link. DTR is often enabled automatically whenever a serial port is opened.
DSR(input)
Data Set Ready: The complement to DTR. Tells the workstation that the modem is ready to establish a link.
DCD(input)
Data Carrier Detect: This line becomes active when a modem detects a ``Carrier'' signal.
RI(input)
Ring Indicator: Goes active when the modem detects an incoming call.
BREAK
A BREAK condition is not a hardware signal line, but a logical zero on the TXD or RXD lines for a long period of time, usually 250 to 500 milliseconds. Normally a receive or transmit data signal stays at the mark (on=1) voltage until the next character is transferred. A BREAK is sometimes used to reset the communications line or change the operating mode of communications hardware.
 

ERROR CODES (Windows only)

A lot of different errors may occur during serial read operations or during event polling in background. The external device may have been switched off, the data lines may be noisy, system buffers may overrun or your mode settings may be wrong. That is why a reliable software should always catch serial read operations. In cases of an error Tcl returns a general file I/O error. Then fconfigure -lasterror may help to locate the problem. The following error codes may be returned.

RXOVER
Windows input buffer overrun. The data comes faster than your scripts reads it or your system is overloaded. Use fconfigure -sysbuffer to avoid a temporary bottleneck and/or make your script faster.
TXFULL
Windows output buffer overrun. Complement to RXOVER. This error should practically not happen, because Tcl cares about the output buffer status.
OVERRUN
UART buffer overrun (hardware) with data lost. The data comes faster than the system driver receives it. Check your advanced serial port settings to enable the FIFO (16550) buffer and/or setup a lower(1) interrupt threshold value.
RXPARITY
A parity error has been detected by your UART. Wrong parity settings with fconfigure -mode or a noisy data line (RXD) may cause this error.
FRAME
A stop-bit error has been detected by your UART. Wrong mode settings with fconfigure -mode or a noisy data line (RXD) may cause this error.
BREAK
A BREAK condition has been detected by your UART (see above).
 

PORTABILITY ISSUES

Windows (all versions)
Valid values for fileName to open a serial port are of the form comX:, where X is a number, generally from 1 to 4. This notation only works for serial ports from 1 to 9, if the system happens to have more than four. An attempt to open a serial port that does not exist or has a number greater than 9 will fail. An alternate form of opening serial ports is to use the filename \\.\comX, where X is any number that corresponds to a serial port; please note that this method is considerably slower on Windows 95 and Windows 98.
Windows NT
When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the real console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input or output. If a command pipeline is opened for reading, some of the lines entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. If a command pipeline is opened for writing, keystrokes entered into the console are not visible until the pipe is closed. This behavior occurs whether the command pipeline is executing 16-bit or 32-bit applications. These problems only occur because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input or output, but is redirected from or to a file, then the above problems do not occur.
Windows 95
A command pipeline that executes a 16-bit DOS application cannot be opened for both reading and writing, since 16-bit DOS applications that receive standard input from a pipe and send standard output to a pipe run synchronously. Command pipelines that do not execute 16-bit DOS applications run asynchronously and can be opened for both reading and writing.

When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the real console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input or output. If a command pipeline is opened for reading from a 32-bit application, some of the keystrokes entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. If a command pipeline is opened for writing to a 32-bit application, no output is visible on the console until the pipe is closed. These problems only occur because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input or output, but is redirected from or to a file, then the above problems do not occur.

Whether or not Tcl is running interactively, if a command pipeline is opened for reading from a 16-bit DOS application, the call to open will not return until end-of-file has been received from the command pipeline's standard output. If a command pipeline is opened for writing to a 16-bit DOS application, no data will be sent to the command pipeline's standard output until the pipe is actually closed. This problem occurs because 16-bit DOS applications are run synchronously, as described above.

Unix       
Valid values for fileName to open a serial port are generally of the form /dev/ttyX, where X is a or b, but the name of any pseudo-file that maps to a serial port may be used. Advanced configuration options are only supported for serial ports when Tcl is built to use the POSIX serial interface.

When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input. If a command pipeline is opened for reading, some of the lines entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. This problem only occurs because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input, but is redirected from a file, then the above problem does not occur.

See the PORTABILITY ISSUES section of the exec command for additional information not specific to command pipelines about executing applications on the various platforms  

EXAMPLE

Open a command pipeline and catch any errors:

set fl [open "| ls this_file_does_not_exist"]
set data [read $fl]
if {[catch {close $fl} err]} {
    puts "ls command failed: $err"
}

 

SEE ALSO

file(n), close(n), filename(n), fconfigure(n), gets(n), read(n), puts(n), exec(n), pid(n), fopen(3)  

KEYWORDS

access mode, append, create, file, non-blocking, open, permissions, pipeline, process, serial


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
COMMAND PIPELINES
SERIAL COMMUNICATIONS
SERIAL PORT SIGNALS
ERROR CODES (Windows only)
PORTABILITY ISSUES
EXAMPLE
SEE ALSO
KEYWORDS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:21 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - ro - SVENSKA - zh_CN