> Linux Reviews > man >

open

, creat openen (en mogelijk maken) van een bestand of apparaat


  1. open.2.man
  2. open.9.man


1. open.2.man

Manpage of OPEN

OPEN

Section: Systeem aanroepen (2)
Updated: June 3, 1999
Index Return to Main Contents
 

NAAM

open, creat - openen (en mogelijk maken) van een bestand of apparaat  

OVERZICHT

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int open(const char *padnaam, int vlaggen);
int open(const char *padnaam, int vlaggen, mode_t mode);
int creat(const char *padnaam, mode_t mode);
 

BESCHRIJVING

De open() systeem aanroep wordt gebruikt om een padnaam om te zetten in een bestandindicator (een klein, niet negatief geheel getal, dat gebruikt kan worden in In/Uit zoals met read(2), write(2), enz.). Wanneer de aanroep slaagt, wordt de bestandindicator teruggegeven met het laagste nummer dat niet door het proces wordt gebruikt op dat moment. Deze aanroep maakt een bestand open dat niet gedeeld wordt met andere processen. (Maar gedeelde open bestanden kunnen ontstaan door de fork(2) systeem aanroep.) Voor de nieuwe bestandindicator staat `aan' dat hij open blijft dr exec* functies heen. (zie fcntl(2)) De bestand-positie wordt naar het begin van het bestand gezet.

vlaggen Kan `O_RONLY', `O_WRONLY' of `O_RDWR' zijn, respectievelijk: open het bestand voor alleen-lezen, alleen-schrijven of lezen-n-schrijven.

vlaggen Mag ook een bitsgewijze of zijn van n of meer van het volgende:

O_CREAT
{maak} Als een bestand met dezelfde naam nog niet bestaat, dan wordt het gemaakt.
O_EXCL
{uitsluiten} Wanneer gebruikt met O_CREAT en als het bestand al bestaat is de aanroep fout en zal open() falen. O_EXCL Is gebroken op NFS bestandsystemen; programma's die op O_EXCL vertrouwen om bestandvergrendelings-opdrachten uit te voeren bevatten een wedstrijd mogelijkheid. De oplossing voor het uitvoeren van `atomische' bestandvergrendelingen met gebruik van een slot-bestand is het maken van een uniek bestand in hetzelfde bestandsysteem (met machinenaam en pid), gebruik link(2) om een koppeling te maken met het slotbestand. Als link() 0 teruggeeft is het slot gelukt. Gebruik anders stat(2) op het unieke bestand om te controleren of het koppelingen aantal van het bestand toegenomen is naar 2, in welk geval het slot ook geslaagd is.
O_NOCTTY
{geen controlerende tty} Als padnaam naar een terminal apparaat wijst --- zie tty(4) --- dan zal het niet de controlerende terminal van het proces worden, ook al heeft het proces geen controlerende terminal.
O_TRUNC
{afhakken} Als het bestand al bestaat wordt het afgehakt (naar lengte nul).
O_APPEND
{toevoegen} Het bestand is geopend in toevoegen-modus. Vr elke write(), wordt de positie in het bestand einde-van-bestand, alsof lseek gebruikt was. O_APPEND Kan leiden tot verpeste bestanden op NFS bestandsystemen als meer dan n proces tegelijk gegevens aan het einde toevoegt. Dat is omdat NFS toevoegen-aan-het-einde niet ondersteund, de clint kernel moet dus `alsof' doen maar dat is onmogelijk zonder een wedstrijd- mogelijkheid.
O_NONBLOCK of O_NDELAY
{niet blokkeren} {geen vertraging} Het bestand wordt geopend in niet-blokkerende mode. open() En andere daaropvolgende operaties op de bestandindicator die teruggegeven wordt, zullen het proces niet blokkeren. Voor hoe FIFO's (pijpen met namen) behandeld worden, zie ook fifo(4).
O_SYNC
{gelijktijdig} Het bestand is geopend voor onmiddellijke In/Uit. Elke write() naar de opgeleverde bestandindicator zal het aanroepende proces blokkeren, totdat de gegevens (materieel) naar de onderliggende hardware zijn geschreven. Maar zie BEPERKINGEN onder
O_NOFOLLOW
{niet volgen} Als padnaam een symbolische koppeling is dan faalt de open. Symbolische koppelingen in eerdere delen van de padnaam worden nog steeds gevolgd.

Dit is een FreeBSD uitbreiding, die aan Linux werd toegevoegd in versie 2.1.126. De `headers' van glibc 2.0.100 en later definiren deze vlag; kernel's van voor 2.1.126 negeren deze vlag.

O_DIRECTORY
{directorie} Als padnaam geen directorie is dan faalt open. Deze vlag is eigen aan Linux, en werd toegevoegd in kernel versie 2.1.126 om deny-of-service {negeren van diensten} problemen te omzeilen als opendir(3) wordt aangeroepen op een FIFO of een tape-apparaat. Deze vlag zou niet gebruikt moeten worden buiten het bouwen van opendir.
O_LARGEFILE
{groot bestand} Op 32-bit systemen die grote bestandsystemen {eng: LFS} ondersteunen, staat dit toe om bestanden met een langere lengte dan in 32-bits uitgedrukt kan worden, toch te openen. De Linux kernel ondersteund dit nu nog niet (nu 2.1.130), maar de vlaggen definities zijn present en de gebruikersruimte LFS-interfaces zijn aanwezig in de glibc 2.1 test uitgave.

Sommige van deze niet-verplichte vlaggen kunnen veranderd worden met fcntl nadat het bestand is geopend.

mode Bepaald de toestemmingen die worden gebruikt als een bestand wordt gemaakt. Dit wordt veranderd door het umask {nl: gebruikers-stempel/masker} van het proces op de gebruikelijke manier: de toestemmingen van het gemaakte bestand worden (mode & ~umask).

In de volgende symbolische constanten is voorzien voor mode:

S_IRWXU
00700 gebruiker (bestand eigenaar) heeft lees, schrijf en uitvoer toestemming
S_IRUSR (S_IREAD)
00400 gebruiker heeft lees toestemming
S_IWUSR (S_IWRITE)
00200 gebruiker heeft schrijf toestemming
S_IXUSR (S_IEXEC)
00100 gebruiker heeft uitvoer toestemming
S_IRWXG
00070 groep heeft lees, schrijf en uitvoer toestemming
S_IRGRP
00040 groep heeft lees toestemming
S_IWGRP
00020 groep heeft schrijf toestemming
S_IXGRP
00010 groep heeft uitvoer toestemming
S_IRWXO
00007 anderen hebben lees, schrijf en uitvoer toestemming
S_IROTH
00004 anderen hebben lees toestemming
S_IWOTH
00002 anderen hebben schrijf toestemming
S_IXOTH
00001 anderen hebben uitvoer toestemming

mode Moet altijd gegeven worden wanneer O_CREAT in de vlaggen, zit. Als O_CREAT niet in de vlaggen zit wordt mode genegeerd.

creat() Is hetzelfde als open met vlaggen gelijk aan O_CREAT|O_WRONLF|O_TRUNC.

 

EIND WAARDE

open En creat geven de nieuwe bestandindicator terug, of -1 als er een fout was (en welk geval errno naar behoren wordt gezet). Merk op dat open apparaat speciale bestanden kan openen, maar creat kan ze niet maken - gebruik in plaats daarvan mknod(2).

Op NFS bestand systemen waar UID `mapping' {nl: in kaart brengen} aan staat, geeft open een bestandindicator terug, maar read(2) aanvragen worden niet toegestaan, en falen met EACCES. Dit is omdat de clint de open doet door de toestemmingen te controleren, maar het UID `mappen' wordt door de server gedaan bij lees en schrijf aanvragen.  

FOUTEN

EEXIST
{bestaat} padnaam Bestaat al en O_CREAT en O_EXCL werden gebruikt.
EISDIR
{is directorie} padnaam Wijst naar een directorie en de toegang tot het bestand betekende o.a. schrijf-toegang.
EACCES
{toegang} De gevraagde toegang tot het bestand werd niet toegestaan, f n van de directories in padnaam had geen zoek (uitvoer) toestemming, f het bestand bestond nog niet en schrijf toegang in de ouder-directorie werd niet toegestaan.
ENAMETOOLONG
{naam te lang} padnaam was te lang.
ENOENT
{geen ingang} Een directorie deel van padnaam bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
ENOTDIR
{geen dir} Een deel gebruikt als directorie in padnaam is in feite geen directorie, of O_DIRECTORY werd gebruikt maar padnaam was geen directorie.
ENXIO
{geen apparaat of adres} O_NONBLOCK | O_WRONLY is gezet en het genoemde bestand is een FIFO maar er is geen proces dat de FIFO open heeft om te lezen, of het bestand is een apparaat speciaal bestand maar er is geen bijbehorend apparaat.
ENODEV
{geen apparaat} padnaam Wijst naar een apparaat speciaal bestand maar er is geen bijbehorend apparaat. (Dit is een Linux kernel bug - in deze situatie moet ENXIO worden teruggegeven.)
EROFS
{alleen-lezen bestandsysteem} padnaam Wijst naar een bestand op een alleen-lezen bestandsysteem en schrijf toegang werd gevraagd.
ETXTBSY
{text bezig} padnaam Wijst naar een uitvoerbaar bestand dat momenteel wordt uitgevoerd en schrijf toegang werd gevraagd.
EFAULT
{fout} padnaam Wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
ELOOP
{cirkel} Er werden teveel symbolische koppelingen tegengekomen bij het oplossen van padnaam, of O_NOFOLLOW werd gebruikt, maar padnaam was een symbolische koppeling.
ENOSPC
{geen ruimte} padnaam Zou gemaakt worden, maar het apparaat dat padnaam zou gaan bevatten heeft geen ruimte voor een nieuw bestand.
ENOMEM
{geen geheugen} Onvoldoende kernel geheugen voorhanden.
EMFILE
{maximum bestanden} Het proces heeft al het maximale aantal bestanden open.
ENFILE
{aantal bestanden} De grens aan het totale aantal open bestanden op het systeem is bereikt.
 

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3  

BEPERKINGEN

Er zijn vele ongelukkigheden in het protocol waar NFS op gebaseerd is, die onder anderen O_SYNC en O_NDELAY nadelig benvloeden.

POSIX voorziet in drie verschillende soorten van onmiddellijke In/Uit, die bij de O_SYNC, O_DSYNC en O_RSYNC horen. Momenteel (2.1.130) zijn deze allemaal gelijk onder Linux.  

ZIE

read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2) {sluit, link(2) {verbind}, mknod(2) {maak node}, mount(2) {mount}, stat(2) {staat}, umask(2) {gebruikers stempel}, unlink(2) {maak los}, socket(2),{socket} fopen(3) {openen}, fifo(4) {eerst in, eerst uit}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.34 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: open.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:41 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
EIND WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
BEPERKINGEN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:33 GMT, October 23, 2013

2. open.9.man

Manpage of open

open

Section: Tcl Built-In Commands (n)
Updated: 8.3
Index Return to Main Contents 

NAME

open - Open a file-based or command pipeline channel  

SYNOPSIS

open fileName
open fileName access
open fileName access permissions
 

DESCRIPTION

This command opens a file, serial port, or command pipeline and returns a channel identifier that may be used in future invocations of commands like read, puts, and close. If the first character of fileName is not | then the command opens a file: fileName gives the name of the file to open, and it must conform to the conventions described in the filename manual entry.

The access argument, if present, indicates the way in which the file (or command pipeline) is to be accessed. In the first form access may have any of the following values:

r
Open the file for reading only; the file must already exist. This is the default value if access is not specified.
r+
Open the file for both reading and writing; the file must already exist.
w
Open the file for writing only. Truncate it if it exists. If it does not exist, create a new file.
w+
Open the file for reading and writing. Truncate it if it exists. If it does not exist, create a new file.
a
Open the file for writing only. If the file does not exist, create a new empty file. Set the file pointer to the end of the file prior to each write.
a+
Open the file for reading and writing. If the file does not exist, create a new empty file. Set the initial access position to the end of the file.

All of the legal access values above may have the character b added as the second or third character in the value to indicate that the opened channel should be configured with the -translation binary option, making the channel suitable for reading or writing of binary data.

In the second form, access consists of a list of any of the following flags, all of which have the standard POSIX meanings. One of the flags must be either RDONLY, WRONLY or RDWR.

RDONLY
Open the file for reading only.
WRONLY
Open the file for writing only.
RDWR
Open the file for both reading and writing.
APPEND
Set the file pointer to the end of the file prior to each write.
BINARY
Configure the opened channel with the -translation binary option.
CREAT
Create the file if it does not already exist (without this flag it is an error for the file not to exist).
EXCL
If CREAT is also specified, an error is returned if the file already exists.
NOCTTY
If the file is a terminal device, this flag prevents the file from becoming the controlling terminal of the process.
NONBLOCK
Prevents the process from blocking while opening the file, and possibly in subsequent I/O operations. The exact behavior of this flag is system- and device-dependent; its use is discouraged (it is better to use the fconfigure command to put a file in nonblocking mode). For details refer to your system documentation on the open system call's O_NONBLOCK flag.
TRUNC
If the file exists it is truncated to zero length.

If a new file is created as part of opening it, permissions (an integer) is used to set the permissions for the new file in conjunction with the process's file mode creation mask. Permissions defaults to 0666.  

COMMAND PIPELINES

If the first character of fileName is ``|'' then the remaining characters of fileName are treated as a list of arguments that describe a command pipeline to invoke, in the same style as the arguments for exec. In this case, the channel identifier returned by open may be used to write to the command's input pipe or read from its output pipe, depending on the value of access. If write-only access is used (e.g. access is w), then standard output for the pipeline is directed to the current standard output unless overridden by the command. If read-only access is used (e.g. access is r), standard input for the pipeline is taken from the current standard input unless overridden by the command. The id of the spawned process is accessible through the pid command, using the channel id returned by open as argument.

If the command (or one of the commands) executed in the command pipeline returns an error (according to the definition in exec), a Tcl error is generated when close is called on the channel unless the pipeline is in non-blocking mode then no exit status is returned (a silent close with -blocking 0).

It is often useful to use the fileevent command with pipelines so other processing may happen at the same time as running the command in the background.  

SERIAL COMMUNICATIONS

If fileName refers to a serial port, then the specified serial port is opened and initialized in a platform-dependent manner. Acceptable values for the fileName to use to open a serial port are described in the PORTABILITY ISSUES section.

The fconfigure command can be used to query and set additional configuration options specific to serial ports (where supported):

-mode baud,parity,data,stop
This option is a set of 4 comma-separated values: the baud rate, parity, number of data bits, and number of stop bits for this serial port. The baud rate is a simple integer that specifies the connection speed. Parity is one of the following letters: n, o, e, m, s; respectively signifying the parity options of ``none'', ``odd'', ``even'', ``mark'', or ``space''. Data is the number of data bits and should be an integer from 5 to 8, while stop is the number of stop bits and should be the integer 1 or 2.
-handshake type
(Windows and Unix). This option is used to setup automatic handshake control. Note that not all handshake types maybe supported by your operating system. The type parameter is case-independent.

If type is none then any handshake is switched off. rtscts activates hardware handshake. Hardware handshake signals are described below. For software handshake xonxoff the handshake characters can be redefined with -xchar. An additional hardware handshake dtrdsr is available only under Windows. There is no default handshake configuration, the initial value depends on your operating system settings. The -handshake option cannot be queried.

-queue
(Windows and Unix). The -queue option can only be queried. It returns a list of two integers representing the current number of bytes in the input and output queue respectively.
-timeout msec
(Windows and Unix). This option is used to set the timeout for blocking read operations. It specifies the maximum interval between the reception of two bytes in milliseconds. For Unix systems the granularity is 100 milliseconds. The -timeout option does not affect write operations or nonblocking reads. This option cannot be queried.
-ttycontrol {signal boolean signal boolean ...}
(Windows and Unix). This option is used to setup the handshake output lines (see below) permanently or to send a BREAK over the serial line. The signal names are case-independent. {RTS 1 DTR 0} sets the RTS output to high and the DTR output to low. The BREAK condition (see below) is enabled and disabled with {BREAK 1} and {BREAK 0} respectively. It is not a good idea to change the RTS (or DTR) signal with active hardware handshake rtscts (or dtrdsr). The result is unpredictable. The -ttycontrol option cannot be queried.
-ttystatus
(Windows and Unix). The -ttystatus option can only be queried. It returns the current modem status and handshake input signals (see below). The result is a list of signal,value pairs with a fixed order, e.g. {CTS 1 DSR 0 RING 1 DCD 0}. The signal names are returned upper case.
-xchar {xonChar xoffChar}
(Windows and Unix). This option is used to query or change the software handshake characters. Normally the operating system default should be DC1 (0x11) and DC3 (0x13) representing the ASCII standard XON and XOFF characters.
-pollinterval msec
(Windows only). This option is used to set the maximum time between polling for fileevents. This affects the time interval between checking for events throughout the Tcl interpreter (the smallest value always wins). Use this option only if you want to poll the serial port more or less often than 10 msec (the default).
-sysbuffer inSize
-sysbuffer {inSize outSize}
(Windows only). This option is used to change the size of Windows system buffers for a serial channel. Especially at higher communication rates the default input buffer size of 4096 bytes can overrun for latent systems. The first form specifies the input buffer size, in the second form both input and output buffers are defined.
-lasterror
(Windows only). This option is query only. In case of a serial communication error, read or puts returns a general Tcl file I/O error. fconfigure -lasterror can be called to get a list of error details. See below for an explanation of the various error codes.
 

SERIAL PORT SIGNALS

RS-232 is the most commonly used standard electrical interface for serial communications. A negative voltage (-3V..-12V) define a mark (on=1) bit and a positive voltage (+3..+12V) define a space (off=0) bit (RS-232C). The following signals are specified for incoming and outgoing data, status lines and handshaking. Here we are using the terms workstation for your computer and modem for the external device, because some signal names (DCD, RI) come from modems. Of course your external device may use these signal lines for other purposes.

TXD(output)
Transmitted Data: Outgoing serial data.
RXD(input)
Received Data:Incoming serial data.
RTS(output)
Request To Send: This hardware handshake line informs the modem that your workstation is ready to receive data. Your workstation may automatically reset this signal to indicate that the input buffer is full.
CTS(input)
Clear To Send: The complement to RTS. Indicates that the modem is ready to receive data.
DTR(output)
Data Terminal Ready: This signal tells the modem that the workstation is ready to establish a link. DTR is often enabled automatically whenever a serial port is opened.
DSR(input)
Data Set Ready: The complement to DTR. Tells the workstation that the modem is ready to establish a link.
DCD(input)
Data Carrier Detect: This line becomes active when a modem detects a ``Carrier'' signal.
RI(input)
Ring Indicator: Goes active when the modem detects an incoming call.
BREAK
A BREAK condition is not a hardware signal line, but a logical zero on the TXD or RXD lines for a long period of time, usually 250 to 500 milliseconds. Normally a receive or transmit data signal stays at the mark (on=1) voltage until the next character is transferred. A BREAK is sometimes used to reset the communications line or change the operating mode of communications hardware.
 

ERROR CODES (Windows only)

A lot of different errors may occur during serial read operations or during event polling in background. The external device may have been switched off, the data lines may be noisy, system buffers may overrun or your mode settings may be wrong. That is why a reliable software should always catch serial read operations. In cases of an error Tcl returns a general file I/O error. Then fconfigure -lasterror may help to locate the problem. The following error codes may be returned.

RXOVER
Windows input buffer overrun. The data comes faster than your scripts reads it or your system is overloaded. Use fconfigure -sysbuffer to avoid a temporary bottleneck and/or make your script faster.
TXFULL
Windows output buffer overrun. Complement to RXOVER. This error should practically not happen, because Tcl cares about the output buffer status.
OVERRUN
UART buffer overrun (hardware) with data lost. The data comes faster than the system driver receives it. Check your advanced serial port settings to enable the FIFO (16550) buffer and/or setup a lower(1) interrupt threshold value.
RXPARITY
A parity error has been detected by your UART. Wrong parity settings with fconfigure -mode or a noisy data line (RXD) may cause this error.
FRAME
A stop-bit error has been detected by your UART. Wrong mode settings with fconfigure -mode or a noisy data line (RXD) may cause this error.
BREAK
A BREAK condition has been detected by your UART (see above).
 

PORTABILITY ISSUES

Windows (all versions)
Valid values for fileName to open a serial port are of the form comX:, where X is a number, generally from 1 to 4. This notation only works for serial ports from 1 to 9, if the system happens to have more than four. An attempt to open a serial port that does not exist or has a number greater than 9 will fail. An alternate form of opening serial ports is to use the filename \\.\comX, where X is any number that corresponds to a serial port; please note that this method is considerably slower on Windows 95 and Windows 98.
Windows NT
When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the real console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input or output. If a command pipeline is opened for reading, some of the lines entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. If a command pipeline is opened for writing, keystrokes entered into the console are not visible until the pipe is closed. This behavior occurs whether the command pipeline is executing 16-bit or 32-bit applications. These problems only occur because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input or output, but is redirected from or to a file, then the above problems do not occur.
Windows 95
A command pipeline that executes a 16-bit DOS application cannot be opened for both reading and writing, since 16-bit DOS applications that receive standard input from a pipe and send standard output to a pipe run synchronously. Command pipelines that do not execute 16-bit DOS applications run asynchronously and can be opened for both reading and writing.

When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the real console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input or output. If a command pipeline is opened for reading from a 32-bit application, some of the keystrokes entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. If a command pipeline is opened for writing to a 32-bit application, no output is visible on the console until the pipe is closed. These problems only occur because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input or output, but is redirected from or to a file, then the above problems do not occur.

Whether or not Tcl is running interactively, if a command pipeline is opened for reading from a 16-bit DOS application, the call to open will not return until end-of-file has been received from the command pipeline's standard output. If a command pipeline is opened for writing to a 16-bit DOS application, no data will be sent to the command pipeline's standard output until the pipe is actually closed. This problem occurs because 16-bit DOS applications are run synchronously, as described above.

Unix       
Valid values for fileName to open a serial port are generally of the form /dev/ttyX, where X is a or b, but the name of any pseudo-file that maps to a serial port may be used. Advanced configuration options are only supported for serial ports when Tcl is built to use the POSIX serial interface.

When running Tcl interactively, there may be some strange interactions between the console, if one is present, and a command pipeline that uses standard input. If a command pipeline is opened for reading, some of the lines entered at the console will be sent to the command pipeline and some will be sent to the Tcl evaluator. This problem only occurs because both Tcl and the child application are competing for the console at the same time. If the command pipeline is started from a script, so that Tcl is not accessing the console, or if the command pipeline does not use standard input, but is redirected from a file, then the above problem does not occur.

See the PORTABILITY ISSUES section of the exec command for additional information not specific to command pipelines about executing applications on the various platforms  

EXAMPLE

Open a command pipeline and catch any errors:

set fl [open "| ls this_file_does_not_exist"]
set data [read $fl]
if {[catch {close $fl} err]} {
    puts "ls command failed: $err"
}

 

SEE ALSO

file(n), close(n), filename(n), fconfigure(n), gets(n), read(n), puts(n), exec(n), pid(n), fopen(3)  

KEYWORDS

access mode, append, create, file, non-blocking, open, permissions, pipeline, process, serial


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
COMMAND PIPELINES
SERIAL COMMUNICATIONS
SERIAL PORT SIGNALS
ERROR CODES (Windows only)
PORTABILITY ISSUES
EXAMPLE
SEE ALSO
KEYWORDS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:33 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA - zh_CN