> Linux Reviews > man >

nice


  1. nice.1.man


1. nice.1.man

Manpage of NICE

NICE

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

nice - spustí program se změněnou prioritou  

POUŽITÍ

nice [-n nastavení] [-nastavení] [--adjustment=nastavení] [--help] [--version] [příkaz [arg...]]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu nice. Pamatujte, že většina shellů má vestavěný příkaz stejného jména a podobné funkce.

Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz nice vypíše aktuální prioritu, kterou zdědil. Jinak příkaz nice spustí zadaný příkaz se změněnou prioritou. Pokud není zadáno nastavení, priorita příkazu je zvětšena o 10. Superuživatel může zadat záporné nastavení. Priorita nastavená příkazem nice může být v rozmezí -20 (nejvyšší priorita) až 19 (nejnižší).  

VOLBY

-n nastavení, -nastavení, --adjustment=nastavení
Přidat zadanou hodnotu nastavení k prioritě příkazu.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:10 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA