> Linux Reviews > man >

ls


 1. ls.1.man


1. ls.1.man

Manpage of LS

LS

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

ls, dir, vdir - vypíše obsah adresářů  

POUŽITÍ

ls [-abcdfgiklmnpqrstuxABCFGLNQRSUX1] [-w sloupců] [-T pozic] [-I vzor] [--all] [--escape] [--directory] [--inode] [--kilobytes] [--numeric-uid-gid] [--no-group] [--hide-control-chars] [--reverse] [--size] [--width=sloupců] [--tabsize=pozic] [--almost-all] [--ignore-backups] [--classify] [--file-type] [--full-time] [--ignore=vzor] [--dereference] [--literal] [--quote-name] [--recursive] [--sort={none,time,size,extension}] [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}] [--time={atime,access,use,ctime,status}] [--help] [--version] [--color[={yes,no,tty}]] [--colour[={yes,no,tty}]] [jméno...]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu ls. Příkazy dir a vdir jsou verze příkazu ls s různými implicitními výstupními formáty. Tyto programy vypisují všechny zadané soubory nebo adresáře. Obsah adresářů je abecedně setříděn. Příkaz ls vypisuje implicitně soubory do sloupců setříděných svisle, pokud je standardní výstup na terminál; jinak se vypisuje jeden soubor na řádek. Příkaz dir vypisuje implicitně soubory do sloupců setříděných svisle. Příkaz vdir vypisuje implicitně soubory v dlouhém formátu.  

VOLBY

-a, --all
Vypíše všechny soubory v adresářích včetně těch, jejichž jména začínají tečkou.
-b, --escape
Netisknutelné znaky ve jménech souborů budou vypsány pomocí řídících posloupností, jaké jsou používány v jazyce C.
-c, --time=ctime, --time=status
Obsah adresářů bude vypsán setříděně podle času poslední změny informací v i-uzlu místo podle času poslední změny obsahu souboru. Při výpisu v dlouhém formátu se místo času poslední změny souboru vypisuje čas poslední změny i-uzlu.
-d, --directory
Vypíše informace o zadaných adresářích nikoli o jejich obsahu.
-f
Nebude vypisovat obsah adresářů setříděně; výpis bude v pořadí, v jakém jsou položky v adresářích. Totéž jako povolení -a a -U a zakázání -l, -s, a -t.
--full-time
Data a časy budou vypsány kompletní, nikoli zkrácené, jak je obvyklé.
-g
Ignorováno; pro kompatibilitu s Unixem.
-i, --inode
Bude vypisovat čísla i-uzlů.
-k, --kilobytes
Velikosti souborů budou při použití volby -s, --size vypisovány v kilobytech i když je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT.
-l, --format=long, --format=verbose
Kromě jména souboru se bude vypisovat jeho typ, práva, počet pevných odkazů na soubor, jméno vlastníka, skupiny, velikost v bytech a časový údaj (čas poslední změny, pokud nebyl vybrán jiný údaj). U souborů, jejichž časový údaj je starší než 6 měsíců nebo novější než -1 hodina, bude místo hodiny a minuty vypsán rok.
-m, --format=commas
Bude vypisovat jména souborů po řádcích oddělená čárkami, po tolika, kolik se jich vejde na řádek.
-n, --numeric-uid-gid
Bude vypisovat vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně.
-p
Za jména souborů připojí znak indikující typ souboru.
-q, --hide-control-chars
Bude vypisovat otazníky místo netisknutelných znaků ve jménech souborů.
-r, --reverse
Výpis bude setříděn v obráceném pořadí.
-s, --size
Bude vypisovat velikost souborů v kilobytech vlevo od jména souboru. Je-li nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT, bude se velikost souborů vypisovat v 512 bytových blocích.
-t, --sort=time
Setřídí výpis obsahu adresáře podle časového údaje a nikoli podle abecedy. Nejnovější soubory budou vypsány první.
-u, --time=atime, --time=access, --time=use
Výpis souborů bude setříděn podle času posledního přístupu místo podle času posledním změny. Při dlouhém výpisu se bude vypisovat čas posledního přístupu místo času poslední změny.
-x, --format=across, --format=horizontal
Vypisovat soubory do sloupců tříděných vodorovně.
-A, --almost-all
Vypisovat všechny soubory v adresáři kromě `.' a `..'.
-B, --ignore-backups
Nevypisovat soubory, jejichž jména končí `~' pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
-C, --format=vertical
Vypisovat soubory do sloupců tříděných svisle.
-F, --classify
Za jména souborů připojit znak indikující typ souboru. Pro proveditelné soubory znak `*', `/' pro adresáře, `@' pro symbolické linky, `|' pro pojmenované roury (FIFO), `=' pro sokety, a nic pro normální soubory.
-G, --no-group
Ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině.
-L, --dereference
Vypisovat soubory, na které se odkazují symbolické odkazy, místo odkazů samotných.
-N, --literal
Bude vypisovat speciální znaky ve jménech souborů (nebude je nahrazovat otazníkem).
-Q, --quote-name
Bude vypisovat jména souborů v uvozovkách a netisknutelné znaky bude vypisovat pomocí řídících posloupností, podobně jako v jazyce C.
-R, --recursive
Vypíše obsah všech adresářů rekurzivně (včetně podadresářů).
-S, --sort=size
Výpis obsahu adresářů bude setříděn podle velikosti souborů (od nejdelších souborů), nikoli abecedně.
-U, --sort=none
Výpis obsahu adresářů nebude setříděn; bude v tom pořadí, v jakém jsou položky v adresáři. Tato volba není shodná s volbou -f, protože Unixový příkaz ls -f také povoluje volbu -a a zakazuje -l, -s, a -t. Zdá se nepoužitelné a odporné spojovat tyto nesouvisející volby dohromady do jedné volby. Proto bylo pro prostý nesetříděný výpis použito jiné jméno volby.
-X, --sort=extension
Výpis obsahu adresářů bude setříděn abecedně podle přípon (znaků za poslední tečkou). Soubory bez přípony budou první.
-1, --format=single-column
Bude vypisovat jeden soubor na řádku.
-w, --width sloupců
Předpokládá, že obrazovka má zadanou šířku. Implicitní hodnota se bere z ovladače terminálu, pokud je možné ji zjistit. Jinak se použije hodnota proměnné prostředí COLUMNS, pokud ani ta není nastavena, použije se 80.
-T, --tabsize pozic
Předpokládá, že tabelační sloupce jsou široké cols pozic. Implicitní hodnota je 8.
-I, --ignore vzor
Nebude vypisovat soubory, jejichž jména odpovídají zadanému vzoru, pokud nejsou zadána na příkazovém řádku. Stejně jako u shellu, úvodní znak `.' ve jméně souboru nevyhovuje žolíkům na začátku vzoru.
--color, --colour, --color=yes, --colour=yes
Vypisuje jména souborů barevně podle jejich typu. Viz sekce BAREVNÝ VÝSTUP níže.
--color=tty, --colour=tty
Totéž jako --color, ale pouze pokud je standardní výstup na terminál. Užitečné pro shell skripty a příkazové aliasy v případě, že použitý program pro výpis po obrazovkách nepodporuje přepínání barev.
--color=no, --colour=no
Zakáže barevný výstup. Implicitní hodnota. Má význam pro přebití předešlých voleb.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
 

BAREVNÝ VÝSTUP

Tato verze příkazu ls bude při použití volby --color vypisovat jména souborů barevně podle jejich jména a typu. Implicitně závisí barva pouze na typu souboru a barevné kódy jsou podle normy ISO 6429 (ANSI).

Implicitní barvy je možné změnit pomocí proměnné prostředí LS_COLORS (nebo LS_COLOURS). Formát hodnoty této proměnné připomíná formát souboru termcap(5); jedná se o seznam výrazů ve tvaru "xx=string" oddělených dvojtečkami, kde "xx" je dvoupísmenné jméno proměnné. Jména proměnných a jejich implicitní hodnoty jsou následující:

no    0    Normální text
fi    0    Obyčejný soubor
di    32   Adresář
ln    36   Symbolický odkaz
pi    31   Pojmenovaná roura (FIFO)
so    33   Soket
bd    44;37  Blokové zařízení
cd    44;37  Znakové zařízení
ex    35   Proveditelný soubor
mi    (nic)  Chybějící soubor (implicitně fi)
or    (nic)  Symbolický odkaz do prázdna (implicitně ln)
lc    \e[   Zahajovací kód (left code)
rc    m    Ukončovací kód (right code)
ec    (nic)  Kód pro ukončení barvy (nahrazuje lc+no+rc)

Stačí uvést pouze ty proměnné, které mají mít jinou než implicitní hodnotu.

Jména souborů se mohou také vypisovat barevně podle přípon. Požadované barvy lze nastavit proměnnou prostředí LS_COLORS jako výrazy "*přípona=řetězec". Při použití ISO 6429 kódů (tmavě modrá je 34) se budou zdrojové soubory v jazyce C (tj. soubory s příponou .c) vypisovat tmavě modrou barvou, pokud LS_COLORS bude obsahovat "*.c=34".

Řídící znaky se mohou zapisovat pomocí escape posloupností začínajících znakem \ jako v jazyce C nebo pomocí posloupností začínajících znakem ^ jako v příkazu stty. Ve stylu podle jazyka C je možné navíc psát \e pro Escape, \_ pro mezeru a \? pro Delete. Znakům \, ^, : a =, které mají speciální význam, je nutné předřadit metaznak \.

Aby při použití nestandardních terminálů nebo při dalším zpracování barevného výpisu bylo možné barevné kódy snadno odstranit nebo ignorovat, jsou jména souborů vypisována ve tvaru <lc> <kód barvy> <rc> <jméno souboru> <ec>. Není-li definován kód pro <ec>, bude místo něj použita sekvence <lc> <no> <rc>. Tato posloupnost je sice méně obecná, ale většinou postačuje. Kódy <lc> a <rc> je nutné používat pouze v případě, že terminál nepodporuje barevné sekvence podle ISO 6429.

Pokud terminál používá barevné kódy podle ISO 6429, není nutné definovat kódy pro lc, rc, a ec, a je možné pro jednotlivé typy souborů definovat kódy tvořené číselnými hodnotami oddělenými středníky. Nejpoužívanější kódy jsou:

 0   implicitní barva
 1   zvýšený jas
 4   podtržený text
 5   blikající text
30   černé písmo
31   červené písmo
32   zelené písmo
33   žluté (nebo hnědé) písmo
34   tmavě modré písmo
35   purpurové písmo
36   světle modré písmo
37   bílé (nebo šedé) písmo
40   černé pozadí
41   červené pozadí
42   zelené pozadí
43   žluté (nebo hnědé) pozadí
44   tmavě modré pozadí
45   purpurové pozadí
46   světle modré pozadí
47   žluté (nebo hnědé) pozadí

Na některých systémech a zobrazovačích nemusí fungovat všechny řídící kódy.

Některé programy správně nerozpoznají implicitní kód <ec>. Pokud se vypisuje barevný text i po skončení příkazu ls, je třeba změnit kódy no a fi z 0 na číselné kódy pro standardní barvu písma a pozadí.  

CHYBY

V důsledku chyby v HP-UX, se na BSD systémech při použití volby -s vypisuje pro soubory připojené pomocí NFS ze systémů HP-UX polovina správné hodnoty. Naopak, příkaz ls na HP-UX systémech vypisuje dvojnásobek správných hodnot pro soubory připojené pomocí NFS z BSD systémů.

Pokud by existovala jedna varianta angličtiny, nebylo by nutné podporovat různý pravopis některých slov.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
BAREVNÝ VÝSTUP
CHYBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:05 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA