> Linux Reviews > man >

locale


 1. locale.7.man


1. locale.7.man

Manpage of LOCALE

LOCALE

Section: Linux - příručka programátora (7)
Updated: 17. července 1998
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

locale - Popis vícejazykové podpory  

SYNTAXE

#include <locale.h>
 

POPIS

Locale je množina jazykových a kulturních pravidel pro popis takových aspektu jako jsou jazyk pro zprávy, různé znakové sady, abecední řazení atd. Každý program musí mít možnost zjistit jeho locale a chovat se podle jím daných pravidel.

Hlavičkový soubor <locale.h> deklaruje datové typy, funkce a makra, která tuto přenositelnost usnadňuje.

Deklarované funkce: setlocale() pro nastavení aktuálního lacale a localeconv() pro zjištění informací o formátování čísel.

Různé kategorie pro lokální informace jsou definovány jako makra. Jestliže se použijí jako první argument pro funkci setlocale() je možno nastavit jednu z požadovaných kategorií:

LC_COLLATE
Mění chování funkcí strcoll() a strxfrm(), které se používají na porovnání řetězců v lokální abecedě, Například, ostré německé s se třídí jako "ss".
LC_CTYPE
Mění chování klasifikačních funkcí a maker jako isupper() a toupper(), a funkcí pro vícebytové znaky jako je mblen() nebo wctomb().
LC_MONETARY
Mění návratovou hodnotu funkce localeconv() , která popisuje způsob jak jsou tištěna čísla, včetně detailů o desetinné tečce či čárce. Interně je tato informace použita ve funkci strfmon() .
LC_MESSAGES
mění jazyk zpráv a určuje jak vypadá pozitivní a negativní odpověď v daném jazyce. GNU C-lib obsahuje pro tento účel funkci rpmatch() .
LC_NUMERIC
Mění chování funkcí printf() a scanf() kdykoli mají použít nastavení locale. Tuto informaci lze také číst pomocí funkce localeconv() .
LC_TIME
mění chování funkcí strftime() , která zobrazuje současný čas podle lokálních pravidel; například v Evropě se běžně používá 24 hodinový den, zatímco v USA 12 hodinový.
LC_ALL
Nastavuje vše.

Jestliže je druhý argument pro setlocale() prázdný řetězec, , hledá se základní locale takto:

1.
Jestliže je nastavena proměnná prostředí LC_ALL, použije se LC_ALL .
2.
Jestliže existuje proměnná prostředí, která se jmenuje stejně jako některá z kategorií, použije se tato.
3.
Jestliže je nastavena proměnná prostředí LANG, použije se hodnota LANG .

Hodnoty pro číselnou konverzi jsou nastaveny ve struct lconv , kterou vrací funkce localeconv() , má následující deklaraci:

struct lconv
{
 /* Číselná (nikoli peněžní) informace */

 char *decimal_point;     /* Znak pro desetinnou čárku */
 char *thousands_sep;     /* Oddělovač tisíců */
 /* Každý prvek označuje počet číslic ve skupině;
   významnější hodnoty se zobrazují více vlevo.
   Pozice CHAR_MAX určuje odkud se již žádné oddělování nečiní.
   Prvek s hodnotou 0 označuje, že předchozí prvek se použije odtud
   doleva. */
 char *grouping;

 /* Peněžní informace. */

 /* První tři znaky jsou symbolem měny podle ISO 4217.
   Čtvrtý znak je oddělovač, pátý je ' ' */
 char *int_curr_symbol;
 char *currency_symbol;    /* Lokální symbol pro měnu */
 char *mon_decimal_point;   /* desetinné čárka */
 char *mon_thousands_sep;   /* oddělovač tisíců */
 char *mon_grouping;      /* Viz grouping nahoře */
 char *positive_sign;     /* Kladné znaménko */
 char *negative_sign;     /* Záporné znaménko */
 char int_frac_digits;     /* Mezinárodní počet des. míst */
 char frac_digits;       /* Lokální počet des. míst */
 /* 1 když znak měny předchází číslo, 0 když jej následuje */
 char p_cs_precedes;
 /* 1 když mezera odděluje currency_symbol od desetinné čárky */
 char p_sep_by_space;
 /* 1 když currency_symbol předchází záporné hodnoty, 0 když následuje */
 char n_cs_precedes;
 /* 1 když mezera odděluje currency_symbol zápornou hodnotu */
 char n_sep_by_space;
 /* Kladné a záporné znaménko:
   0 Závorky kolem hodnoty a symbolu měny.
   1 Znaménko před hodnotou i symbolem měny.
   2 Znaménko následuje za hodnotou i symbolem měny.
   3 Znaménko bezprostředně před symbolem měny.
   4 Znaménko bezprostředně následuje symbolem měny. */
 char p_sign_posn;
 char n_sign_posn;
};
 

STANDARDY

POSIX.1  

VIZ TÉŽ

setlocale(3), localeconv(3), locale(1), localedef(1) , rpmatch(3), strfmon(3), strcoll(3), strxfrm(3), strftime(3)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
STANDARDY
VIZ TÉŽ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:05 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA