> Linux Reviews > man >

ln


  1. ln.1.man


1. ln.1.man

Manpage of LN

LN

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

ln - vytvoří odkazy na soubory  

POUŽITÍ

ln [volby] zdroj [cíl]
ln [volby] zdroj... adresář
Volby:
[-bdfinsvF] [-S přípona-záložního-souboru] [-V {numbered,existing,simple}] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory] [--force] [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose] [--suffix=přípona-záložního-souboru] [--help] [--version]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu ln. Pokud poslední parametr je jméno existujícího adresáře ln vytvoří odkazy z tohoto adresáře na každý z vyjmenovaných souborů. Pokud je zadáno pouze jedno jméno souboru, ln vytvoří odkaz na tento soubor z aktuálního adresáře. Jinak, pokud jsou zadána dvě jména, vytvoří ln odkaz z druhého na první. Je chybou, pokud jsou uvedena více než dvě jména a poslední není jméno existujícího adresáře. Implicitně jsou vytvářeny pevné odkazy a nejsou rušeny existující soubory.  

VOLBY

-b, --backup
Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo smazány.
-d, -F, --directory
Umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře.
-f, --force
Maže existující cílové soubory.
-i, --interactive
Bude žádat potvrzení před zrušením jednotlivých existujících cílových souborů.
-n, --no-dereference
Pokud zadaný cíl je symbolický odkaz na adresář, pokusí se místo vytvoření odkazu v tomto adresáři změnit cíl tak, aby ukazoval na zadaný zdroj (tj. zachovat se tak, jako by zadaný cíl původně neexistoval). Tato volba je užitečná zejména s volbou --force.
-s, --symbolic
Vytvářet symbolické odkazy místo pevných. Na systémech, které nepodporují symbolické odkazy, skončí chybovým hlášením.
-v, --verbose
Vypisuje všechna jména před vytvořením odkazu.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
-S, --suffix přípona-záložního-souboru
Definuje příponu jednoduchého záložního souboru. Má přednost před nastavením pomocí proměnné prostředí SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita přípona `~' jako u Emacsu.
-V, --version-control {numbered,existing,simple}
Definuje druh zálohování. Má přednost před nastavením pomocí proměnné prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'. Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' GNU Emacsu; jsou rozpoznávána i delší synonyma. Hodnoty mohou být (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):
`t' nebo `numbered'
Vždy vytváří číslované zálohy.
`nil' nebo `existing'
Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je mají, obyčejné zálohy pro ostatní.
`never' nebo `simple'
Vždy dělá jednoduché zálohy.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:05 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA