> Linux Reviews > man >

iwpriv


  1. iwpriv.8.man


1. iwpriv.8.man

Manpage of IWPRIV

IWPRIV

Section: Linux - Manuál programátora (8)
Updated: 31.říjen 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

iwpriv - konfiguruje doplňkové (specifické) parametry bezdrátového síťového rozhraní  

SYNTAXE

iwpriv [rozhraní]
iwpriv rozhraní specifický-příkaz [specifické-parametry]
iwpriv rozhraní specifický-příkaz [I] [specifické-parametry]
iwpriv rozhraní --all
iwpriv rozhraní roam {on,off}
iwpriv rozhraní port {ad-hoc,managed,N}  

POPIS

Iwpriv je doprovodným nástrojem k iwconfig(8). Iwpriv pracuje s parametry a nastaveními specifickými pro každý ovladač (na rozdíl od iwconfig, který pracuje s obecnými).

Bez uvedení parametru iwpriv vypíše specifické přikazy dostupné na každém rozhraní a parametry, které vyžadují. Pomocí této informace může uživatel použít tyto specifické příkazy na určeném rozhraní.

Teoreticky by dokumentace každého ovladače měla uvádět, jak používat tyto pro rozhraní specifické příkazy a jejich účinek.  

PARAMETRY

specifický-příkaz [specifické-parametry]
Vykoná určený specifický-příkaz na rozhraní.
Příkaz může použít nebo vyžadovat parametry a může zobrazit informaci. Parametry tedy mohou i nemusejí být vyžadovány a měly by odpovídat tomu, co příkaz očekává. Seznam příkazů, které iwpriv zobrazí (když je volán bez parametrů), by měl napovědět, jak s parametry zacházet.
Nicméně pro informaci o příkazech a jejich správném použití je nejlepší se obrátit na dokumnetaci k ovladači zařízení.
specifický-příkaz [I] [ specifické-parametry ]
Viz výše, pouze I (celé číslo) je předáno příkazu jako Token Index. Token Index používají jen některé příkazy (většina jej ignoruje), kdy jej použít by měla říci dokumnetace ovladače.
-a/--all
Vykoná a zobrazí všechny specifické příkazy, které nemají žádné parametry (tj. pouze čtou).
roam
Povolí nebo zakáže roaming, je-li podporován. Volá specifický příkaz setroam, který je obsažen v ovladači wavelan_cs.
port
Přečte nebo nastaví druh portu. Volá specifický příkaz gport_type, sport_type, get_port nebo set_port, obsažený v ovladačích wavelan2_cs a wvlan_cs.
 

ZOBRAZENÍ

Pro každé zařízení, které podporuje specifické příkazy, zobrazí iwpriv seznam dostupných specifických příkazů.

To zahrnuje název specifického příkazu, parametry, které mohou být nastaveny a jejich typ a parametry které mohou být zobrazeny a jejich typ.

Například může zobrazit :
eth0 Available specific ioctl :
setqualthr (89F0) : set 1 byte & get 0
gethisto (89F7) : set 0 & get 16 int

To znamená, že je možné nastavit quality threshold a zobrazit histogram s až 16 hodnotami pomocí těchto příkazů:
iwpriv eth0 setqualthr 20
iwpriv eth0 gethisto  

AUTOR

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com  

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).  

SOUBORY

/proc/net/wireless  

DALŠÍ INFORMACE

iwconfig(8), iwlist(8), iwevent(8), iwspy(8), wireless(7).


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
PARAMETRY
ZOBRAZENÍ
AUTOR
PŘEKLAD
SOUBORY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA