> Linux Reviews > man >

iwevent


  1. iwevent.8.man


1. iwevent.8.man

Manpage of IWEVENT

IWEVENT

Section: Linux - Manuál programátora (8)
Updated: 23.červen 2004
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

iwevent - Zobrazí bezdrátové události vyvolané ovladači a změnami nastavení  

SYNTAXE

iwevent
 

POPIS

iwevent zobrazí bezdrátové události přijaté prostřednictvím socketu RTNetlink. Každý řádek zobrazuje jednotlivou bezdrátovou událost popisující, co se stalo na určeném bezdrátovém rozhraní.
Tento příkaz nemá žádné parametry.  

ZOBRAZENÍ

Jsou dva typy bezdrátových událostí.

První typ jsou události vztahující se ke změně bezdrátových nastavení na rozhraní (typicky prostřednictvím iwconfig nebo skriptu volajícího iwconfig). Jsou oznamována pouze nastavení, která mohou vést k narušení spojení. V současnosti jsou oznamovány události měnící jedno z následujících nastavení:
      Network ID
      ESSID
      Frequency
      Mode
      Encryption
Všechny tyto události jsou generovány na všech bezdrátových rozhraních
bezdrátovým subsystémem jádra (ale jen když byl ovladač převeden na nové API ovladačů).

Dalším typem jsou události generované hardwarem, když se něco stane nebo byl byla dokončena úloha. Tyto události zahrnují:

New Access Point/Cell address
(nová adresa přístupového bodu/buňky) Rozhraní se připojilo k novému přístupovému bodu či AD-Hoc buňce nebo s ním ztratilo spojení. Je to stejná MAC adresa, jako hlásí iwconfig.
Scan request completed
(požadavek na skenování dokončen) Požadavek na skenování byl dokončen, výsledek je k dispozici (viz iwlist ).
Tx packet dropped
(vyslaný paket zahozen) Paket směrovaný na tuto adresu byl zahozen, protože rozhraní se domnívá, že tento node už neodpovídá (obvykle pokud bylo překročeno maximum pokusů na úrovni MAC). Toto je obvykle prvotní známka toho, že node mohl opustit buňku nebo se ocitl mimo dosah, ale může to být i zeslabením signálu nebo nadměrným rušením.
Custom driver event
(Zvláštní událost ovladače) Událost specifická pro ovladač. Prosím prozkoumejte dokumentaci ovladače.
Registered node
Rozhraní úspěšně zaregistrovalo nového bezdrátového klienta/peer. Většinou je generována, pokud rozhraní pracuje jako přístupový bod (režim master).
Expired node
Registrace klienta/peer na tomto rozhraní vypršela. Většinou je generována, pokud rozhraní pracuje jako přístupový bod (režim master).
Spy threshold crossed
(překročen práh pro sledování) Síla signálu u jedné z adres v seznamu iwspy poklesla pod spodní práh nebo překročila horní práh.

Většina bezdrátových ovladačů generuje pouze část z těchto událostí, nikoli všechny. Jejich seznam záleží na konkrétní kombinaci hardware a ovladače. Pro více informací o vytváření událostí prosím prozkoumejte dokumentaci ovladače a použijte iwlist(8) k zjištění, co ovladač podporuje.  

AUTOR

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com  

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).  

DALŠÍ INFORMACE

iwconfig(8), iwlist(8), iwspy(8), iwpriv(8), wireless(7).


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
ZOBRAZENÍ
AUTOR
PŘEKLAD
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA