> Linux Reviews > man >

isalpha

isalnum, , isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,


  1. isalpha.3.man


1. isalpha.3.man

Manpage of ISALPHA

ISALPHA

Section: Podręcznik programisty Linuksa (3)
Updated: 1995-09-02
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji znaku  

SKŁADNIA

#include <ctype.h>

int isalnum(int c);
int isalpha(int c);
int isascii(int c);
int isblank(int c);
int iscntrl(int c);
int isdigit(int c);
int isgraph(int c);
int islower(int c);
int isprint(int c);
int ispunct(int c);
int isspace(int c);
int isupper(int c);
int isxdigit(int c);
 

OPIS

Funkcje te sprawdzają czy c, które jest zmienną typu unsigned char, lub wartością EOF, należy do określonej klasy znaków, zdeterminowanej przez bieżące locale.
isalnum()
sprawdza czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne (isalpha(c) || isdigit(c)).
isalpha()
sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C" jest to równoważne (isupper(c) || islower(c)). W niektórych ustawieniach locale do klasy tej mogą należeć dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie są ani wielkie, ani małe.
isascii()
sprawdza czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy do zbioru znaków ASCII. Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i SVID.
isblank()
sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub tabulacja. Jest to rozszerzenie GNU.
iscntrl()
sprawdza czy znak jest znakiem sterującym.
isdigit()
sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).
isgraph()
sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacją.
islower()
sprawdza czy znak jest małą literą.
isprint()
sprawdza czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).
ispunct()
sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem alfanumerycznym.
isspace()
sprawdza czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach locale C i POSIX są to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa linia, ('
'
), powrót karetki ('\r'), tabulacja pozioma, ('\t') i tabulacja pionowa, ('\v').
isupper()
sprawdza czy znak jest wielką literą.
isxdigit()
sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej klasy, a zero jeśli nie należy.  

ZGODNE Z

ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank() jest rozszerzeniem GNU.  

UWAGI

Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od bieżących ustawień regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut jako wielkiej litery w domyślnym ustawieniu locale C.  

ZOBACZ TAKŻE

tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
ZGODNE Z
UWAGI
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:10 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja