> Linux Reviews > man >

getnameinfo

tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od protokołu


 1. getnameinfo.3.man


1. getnameinfo.3.man

Manpage of getnameinfo

getnameinfo

Section: Podręcznik programisty systemu UNIX (3)
Updated: 2000-12-11
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od protokołu  

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>

int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, socklen_t salen,
 char *host, size_t hostlen,
 char *serv, size_t servlen, int flags);
 

OPIS

Funkcja getnameinfo(3) obsługuje niezależne od protokołu tłumaczenie adresu do nazwy komputera. Łączy w sobie funkcjonalność funkcji gethostbyaddr(3) oraz getservbyport(3) i jest odwrotnością getaddrinfo(3). Argument sa jest wskaźnikiem do ogólnej struktury adresu gniazda (typu sockaddr_in lub sockaddr_in6) o rozmiarze salen, która przechowuje wejściowy adres IP i numer portu. Argumenty host i port są wskaźnikami do buforów (odpowiednio o rozmiarach hostlen i servlen), w których zapisane będą zwrócone wartości.

Funkcja wywołująca może określić, że nazwa komputera (lub nazwa serwisu) nie jest potrzebna, przez przekazanie wartości NULL w argumencie host (lub serv) albo przez podanie 0 w parametrze hostlen (lub servlen). Jednakże co najmniej jeden z podanych parametrów (nazwa komputera lub nazwa serwisu) musi być ustawiony.

Argument flags w następujący sposób zmienia zachowanie getnameinfo(3):

NI_NOFQDN
Jeżeli ustawiono, to dla lokalnych komputerów zwraca tylko ich nazwy, a nie pełną domenową nazwę sieciową (FQDN).
NI_NUMERICHOST
Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie ustawiono tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).
NI_NAMEREQD
Jeśli ustawiono, to w razie nieznalezienia nazwy komputera zwracany jest błąd.
NI_NUMERICSERV
Jeżeli ustawiono, to zwracany jest adres serwisu w postaci numerycznej, na przykład jako numer portu.
NI_DGRAM
Jeżeli ustawiono, to serwis jest oparty raczej na datagramach (UDP) niż na strumieniach (TCP). Jest to wymagane dla kilku portów (512-514), które mają przypisane inne serwisy dla UDP niż dla TCP.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracane jest 0, a nazwy komputera i usług, jeśli ich zażądano, są wypełniane łańcuchami znaków zakończonymi nullem. Nazwy te mogą zostać obcięte, tak aby zmieściły się w podanych długościach bufora. W razie błędu zwracany jest jeden z poniższych niezerowych kodów błędu:
EAI_AGAIN
Obecnie nie można znaleźć nazwy, Proszę spróbować później.
EAI_BADFLAGS
Parametr flags ma niepoprawną wartość.
EAI_FAIL
Wystąpił błąd krytyczny.
EAI_FAMILY
Nieznana rodzina adresów lub długość adresu nie jest odpowiednia dla podanej rodziny.
EAI_MEMORY
Brak pamięci.
EAI_NONAME
Nie można rozwinąć nazwy dla podanych parametrów. Ustawiono NI_NAMEREQD, a nie można znaleźć nazwy komputera albo nie zażądano ani nazwy komputera, ani nazwy serwisu.
EAI_OVERFLOW
Bufor, na który wskazywał parametr host lub serv, był za mały.
EAI_SYSTEM
Wystąpił błąd systemowy. Numer błędu można znaleźć w zmiennej errno.

Funkcja gai_strerror(3) przekształca te kody błędów w komunikat zrozumiały dla człowieka, więc jest odpowiednia do raportowania błędów.  

PLIKI

/etc/hosts
/etc/nsswitch.conf
/etc/resolv.conf  

UWAGA

Aby pomóc programiście w wyborze odpowiedniego rozmiaru buforów, w <netdb.h> zdefiniowano stałe
# define NI_MAXHOST   1025

# define NI_MAXSERV 32
Pierwsza z nich jest stałą MAXDNAME zdefiniowaną w pliku nagłówkowym <arpa/nameser.h> z nowszych wersji BIND-a. Druga jest zgadywaniem opartym na liście serwisów w bieżącym RFC dotyczącym przypisanych numerów (Assigned Numbers RFC).  

PRZYKŁAD

Następujący kod próbuje pobrać numeryczną nazwę komputera i nazwę usługi dla podanego adresu gniazda. Proszę zauważyć, że nie ustawiono na sztywno żadnej rodziny adresów.

 struct sockaddr *sa;  /* wejście */
 char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV];

 if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf,
   sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) == 0)
     printf("komputer=%s, serwis=%s
", hbuf, sbuf);

Następująca wersja sprawdza, czy adres gniazda ma odwrotne mapowanie adresu.


  struct sockaddr *sa;    /* wejście */
  char hbuf[NI_MAXHOST];


  if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf),
      NULL, 0, NI_NAMEREQD))
         printf("nie można znaleźć nazwy komputera");
  else
         printf("komputer=%s
", hbuf);

 

ZGODNE Z

RFC 2553 (Patrz także XNS, temat 5.2).  

ZOBACZ TAKŻE

getaddrinfo(3), gethostbyaddr(3), getservbyname(3), getservbyport(3), inet_ntop(3), socket(3), hosts(5), services(5), hostname(7), named(8)

R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound i W. Stevens, Basic Socket Interface Extensions for IPv6, RFC 2553, marzec 1999.

Tatsuya Jinmei i Atsushi Onoe, An Extension of Format for IPv6 Scoped Addresses, szkic internetowy, prace trwają. ftp://ftp.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipngwg-scopedaddr-format-02.txt

Craig Metz, Protocol Independence Using the Sockets API, Proceedings of the freenix track: Coroczna techniczna konferencja USENIX 2000, czerwiec 2000. http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000/freenix/metzprotocol


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
PLIKI
UWAGA
PRZYKŁAD
ZGODNE Z
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:05 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja