> Linux Reviews > man >

fwide

ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE


  1. fwide.3.man


1. fwide.3.man

Manpage of FWIDE

FWIDE

Section: Podręcznik programisty Linuksa (3)
Updated: 1999-11-17
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE  

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

int fwide(FILE *stream, int mode);
 

OPIS

Gdy mode jest zerem, funkcja fwide podaje aktualną orientację strumienia stream. Zwraca ona wartość > 0, gdy stream jest zorientowany szerokoznakowo, tzn. gdy we/wy dla szerokich znaków jest dozwolone, a we/wy dla znaków typu char nie jest dozwolone. Wartość < 0 zwraca, gdy stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy we/wy dla znaków typu char jest dozwolone, a we/wy dla szerokich znaków nie jest dozwolone. Zero jest zwracane, gdy strumień stream nie posiada jeszcze orienatcji; w tym przypadku następna operacja we/wy może zmienić orientację (na bajtową, jeśli będzie to operacja we/wy dla znaków typu char, a na szerokoznakową, jeśli będzie to operacja we/wy dla szerokich znaków).

Raz uzyskana przez strumień orientacja nie może zostać zmieniona aż do zamknięcia strumienia.

Gdy mode jest różne od zera, to funkcja fwide najpierw próbuje ustawić orientację strumienia stream (na szerokoznakową, gdy mode > 0, a na bajtową, gdy mode < 0). Następnie zwraca wartość określającą aktualną orientację, jak powyżej.  

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fwide zwraca orientację strumienia, po jej ewentualnej zmianie. Zwrócenie wartości > 0 oznacza orientację szerokoznakową. Zwrócenie wartości < 0 oznacza orientację bajtową. Zwrócenie wartości zero oznacza orientację nieokreśloną.  

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98  

ZOBACZ TAKŻE

fprintf(3), fwprintf(3)  

UWAGI

Wyprowadzanie szerokich znaków do zorientowanego bajtowo strumienia może być wykonane za pomocą funkcji fprintf przy użyciu dyrektyw %lc i %ls.

Wyprowadzanie zorientowane na znakoi typu char do zorientowanego szerokoznakowo strumienia może być wykonane za pomocą funkcji fwprintf przy użyciu dyrektyw %c i %s.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
ZGODNE Z
ZOBACZ TAKŻE
UWAGI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja