> Linux Reviews > man >

finger


  1. finger.1.man


1. finger.1.man

Manpage of FINGER

FINGER

Section: User Commands (1)
Index Return to Main Contents

BSD mandoc
Linux NetKit (0.17-pre-20000412)  

JMÉNO

finger - uživatelské informace k programu  

STRUČNÝ PŘEHLED

finger [-lmsp ] [user ... ] [user@host ... ]  

POPIS


  finger zobrazuje informace o uživatelích systému.

Jeho volby jsou:

-s
Finger zobrazuje o uživateli logovací jméno, reálné jméno, jméno terminálu a stav záznamu (``*'' za jménem terminálu když je zakázán zápis), čas zahálení (iddle time), čas přilogování, umístění a telefonní číslo.
 

Čas přilogování je zobrazen jako měsíce, dny, hodiny a minuty, jestliže je uživatel připojen déle než 6 měsíců, v tom případě je spíše zobrazen rok než hodiny a minuty.

Neznámé zařízení stejně jako neexistující čas zahálení nebo čas přilogování je zobrazen jako hvězdička.

-l
Produkt má mnohořádkový formát zobrazování všech informací popsaných pro -s volby stejně jako uživatelské domovské adresáře, domácí telefonní čísla, logovací shelly, stavy pošty, obsahy souborů ``.plan '' a ``.project '' a ``.forward '' z uživatelských domácích adresářů.

Telefonní číslo znázorněno jako jedenáct číslic je vypsáno jako ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Číslo znázorněné jako deset nebo sedm číslic je vypsáno jako příslušná část tohoto řetězce. Číslo znázorněné jako pět číslic je vypsáno jako ``xN-NNNN''. Číslo znázorněné jako čtyři číslice je vypsáno jako ``xNNNN''.

Jestliže je zakázaný zápis na zařízení, hláška ``(messages off)'' je připojena k řádce obsahující jméno tohoto zařízení. Jeden vstup na uživatele je zobrazen s -l volbou; jestliže je uživatel připojen vícekrát, terminálové informace se opakují jedna na připojení.

Stav pošty je zobrazován jako ``No Mail.'' jestliže není žádná pošta, ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'' jestliže se uživatel díval do schránky s poštou a novou poštu si přečetl, nebo ``New mail received ...'', `` Unread since ...'' jestliže přišla nová zpráva.

-p
Zabránit -l volbám ve fingeru zobrazování sdělení ``.plan '' a ``.project '' souborů.
-m
Zabránit setřídění uživatelských jmen. Uživatel je obyčejně přilogované jméno, avšak třídění je prováděno s reálnými jmény uživatelů, pokud nepoužijete volbu -m Při srovnávání jmen prováděném ve fingeru je brán ohled na velká a malá písmena.

Jestliže nejsou specifikovány žádné parametry, finger standardně zobrazí výstup jako s volbou -l jinak jako s volbou -s nebo určeného stylu. Všimněte si že určité části mohou být vynechány, jestliže informace není dostupná.

Jestliže nejsou specifikovány žádné argumenty, finger bude vypisovat každého uživatele nalogovaného do systému v aktuální čas.

Finger se používá pro vyhledávání uživatelů připojených na vzdáleném systému. Formát pro specifikování uživatele jako ``user@host '' nebo ``@host '' kde standardní výstupní formát pro formuly je styl -l a druhý základní výstupní formát je styl -s Volba -l může být použita jen pro vzdálený systém.

Standardní výstup je socket, finger bude vysílat znak návratu vozíku (CR, resp. ^M) před každým přenosem znaku přechodu na nový řádek (LF, resp. ^J). To platí pro zpracování požadavků vzdáleného fingera když je vyvolán fingerd(8).  

SOUBORY

~/.nofinger
Jestliže finger hledá soubor v domovském adresáři uživatele, bude požadavek fingera který pochází mimo tento počítač, stále zapírat existenci tohoto uživatele. Pro tuto práci musí být démon fingerd(8) schopný číst soubory .nofinger To znamená, že domácí adresář obsahující soubor musí mít nastaveny bity other-users-execute (o+x). Podívejte se na příkaz chmod(1). Pokud chcete tuto vlastnost používat pro zajištění většího soukromí, otestujte ji nejprve pomocí příkazu ``finger @localhost'' před tím, než se na ní spolehnete.
~/.plan
~/.project
tyto soubory jsou vypsány jako část dlouhých požadavků. Soubor .project je limitován na jednu řádku; soubor .plan může být jakkoliv dlouhý.

 

VIZ TAKÉ

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)  

HISTORIE

Příkaz finger se objevil v BSD 3.0

 

PŘELOŽIL

Václav Doubek (vaclav.doubek@pslib.cz).


 

Index

JMÉNO
STRUČNÝ PŘEHLED
POPIS
SOUBORY
VIZ TAKÉ
HISTORIE
PŘELOŽIL

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:00 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - ja - pl