> Linux Reviews > man >

ed

, red tekstverwerker


  1. ed.1.man


1. ed.1.man

Manpage of ED

ED

Section: User Commands (1)
Updated: 10 November 1994
Index Return to Main Contents
 

NAAM

ed, red - tekstverwerker  

OVERZICHT

ed [-] [-Gs] [-p STRING] [BESTAND]

red [-] [-Gs] [-p STRING] [BESTAND]  

BESCHRIJVING

ed Is een regelgeoriŰnteerde tekstverwerker. Hij wordt gebruikt voor het maken, laten zien, veranderen en op andere manieren manipuleren van tekstbestanden. red Is een beperkte ed: hij kan alleen bestanden in de huidige directorie bewerken en kan geen shellopdrachten uitvoeren.

Als aangeroepen met een BESTAND argument, dan wordt een kopie van BESTAND gelezen in de buffer van de tekstverwerker. Veranderingen worden gedaan gedaan op deze kopie en niet direct op BESTAND zelf. Bij het stoppen van ed gaan alle veranderingen die niet expliciet zijn opgeslagen met een `w' opdracht verloren.

Bewerken wordt gedaan in twee aparte toestanden: opdracht en invoer. Na aanroepen staat ed in opdracht-toestand. In deze toestand worden opdrachten gelezen van de standaard invoer en uitgevoerd, waarmee de inhoud van de tekstverwerkerbuffer gemanipuleerd kan worden. Een typische opdracht ziet er zo uit:

,s/OUD/NIEUW/g

dit vervangt alle keren dat de string {nl: karakter-snoer} `OUD' voorkomt in `NIEUW'.

Wanneer een invoer opdracht, zoals `a' (toevoegen), `i' (invoegen) of `c' (veranderen) wordt gegeven, gaat ed naar de invoer-toestand. Dit is de belangrijkste manier voor het toevoegen van tekst aan een bestand. In deze toestand zijn er geen opdrachten voorhanden; in plaats daarvan wordt de standaard invoer direct naar de tekstverwerker buffer geschreven. Regels bestaan uit tekst tot-en-met een nieuweregel karakter. Invoer-toestand wordt beŰindigd door een enkele punt (.) op een regel te geven.

Alle opdrachten van ed opereren op hele regels of intervallen van regels; dat is, de `d' opdracht schrapt regels, de `m' opdracht verplaatst regels, en zo verder. Het is mogelijk om alleen een gedeelte van een regel te veranderen door vervanging zoals in het bovenstaande voorbeeld. Echter ook hier wordt de `s' opdracht toegepast op hele regels tegelijk.

In het algemeen bestaan ed opdrachten uit nul of meer regel adressen, gevolgd door een enkele-karakter opdracht en mogelijk extra parameters; dat is, de opdrachten hebben de structuur:

[ADRES [,ADRES]]OPDRACHT[PARAMETERS]

De adres(sen) geven aan welke regel of welk interval van regels be´nvloedt wordt door de opdracht. Als minder adressen worden gegeven dan de opdracht accepteert, dan worden `door-val' adressen geleverd.

 

OPTIES

-G
Dwingt terugwaartse compatibiliteit. Be´nvloedt de opdrachten `G', `V', `f', `l', `m', `t', en `!!'.
-s
Onderdrukt diagnose berichten. Dit zou gebruikt moeten worden als ed's standaard invoer van een script komt.

-p STRING
Specificeert een opdracht prompt. Dit kan aan/uit gezet worden met de `P' opdracht.

BESTAND
Specificeert de naam van een bestand dat gelezen zal worden. Als BESTAND wordt voorafgegaan door een uitroepteken (!), dan wordt het ge´nterpreteerd als een shellopdracht. In dit geval wordt de standaard uitvoer van BESTAND gelezen, uitgevoerd via sh(1). Om een bestand te lezen wiens naam begint met een uitroepteken, zet een backslash vˇˇr de naam (\). De `huidige bestandnaam' wordt alleen naar BESTAND gezet als het niet voorafgegaan werd door een uitroepteken.

 

REGEL ADRESSERING

Een adres stelt het nummer van een regel in de buffer voor. ed Onderhoud een huidig adres, dat typisch wordt gegeven aan opdrachten wanneer geen adres werd opgegeven, als het `door-val' adres. Als een bestand voor het eerst ingelezen wordt, wordt het huidige adres gezet naar de laatste regel van dat bestand. In het algemeen wordt het huidige adres gezet naar de laatste regel die be´nvloed werd door een opdracht.

Een regel-adres bestaat uit ÚÚn van de zaken uit de onderstaande lijst, optioneel gevolgd door een numeriek verschil ten opzichte daarvan. Dat verschil mag elke combinatie van cijfers, operators (dat is: +, - en ^) en witruimte bevatten. Adressen worden van links naar rechts gelezen, en hun waardes worden berekend relatief aan het huidige adres.

Een uitzondering op deze regel dat adressen regelnummers voorstellen is het adres 0 (nul). Dit betekend "vˇˇr de eerste regel", en is legaal waar het zin heeft.

Een adres-interval is twee adressen gescheiden door, ˇf een komma, ˇf een puntkomma. De waarde van het eerste adres in een interval mag niet groter zijn dan de waarde van de tweede. Als maar ÚÚn adres gegeven wordt in een interval, dan wordt het tweede adres ook naar dat gegeven adres gezet. Als een n-aantal adressen werd gegeven waarvoor geldt n > 2, dan wordt het bijbehorende interval bepaald door de laatste twee adressen van het n-tal. Als maar ÚÚn adres verwacht werd, dan wordt het laatste adres gebruikt. Elk adres in een komma-gescheiden interval wordt uitgelegd relatief aan het huidige adres. In een puntkomma-gescheiden interval wordt het eerste adres gebruikt om het huidige adres te zetten, en het tweede adres wordt relatief aan de eerste uitgelegd.

De volgende adres symbolen worden herkent.

.
de huidige regel (adres) in de buffer.

$
De laatste regel in de buffer.

N
De Nde, regel in de buffer, waar N een getal in het interval [0,$] is.

-
^
De vorige regel. Dit is gelijk aan -1 en mag herhaald worden met cumulatief {opstapelend} effect.

-N
^N
De Nde vorige regel waar N een niet-negatief getal is.

+
De volgende regel. Dit is gelijk aan +1 en mag herhaald worden voor cumulatief effect.

+N
witruimteN
De Nde volgende regel waar N een niet-negatief getal is. Witruimte gevolgd door een getal N wordt ge´nterpreteerd als +N.

,
%
De eerste tot laatste regel in de buffer. Dit is gelijk aan het adres-interval 1,$.

;
De huidige tot laatste regel in de buffer. Dit is gelijk aan het adres-interval .,$.

/RE/
De volgende regel die de reguliere expressie RE bevat. Het zoeken loopt door (na het einde van het bestand) naar het begin van de buffer, en gaat verder naar beneden tot de huidige regel als nodig. // herhaald de laatste zoekopdracht.

?RE?
De vorige regel die de reguliere uitdrukking RE bevat. Het zoeken vouwt (na het einde van het bestand) naar het begin van de buffer, en gaat verder naar beneden tot de huidige regel als nodig. ?? herhaald de laatste zoekopdracht.

'KL
De regel hiervoor gemerkt door een merk opdracht, waar KL een kleine letter is.

 

REGULIERE EXPRESSIES

Reguliere expressies zijn patronen die gebruikt worden in het selecteren van tekst. Bijvoorbeeld de ed opdracht

g/STRING/

drukt elke regel af die STRING bevat. Reguliere expressies worden ook gebruikt door de s opdracht voor het selecteren van oude tekst om het te vervangen door nieuwe.

In aanvulling op het opgeven van letterlijke strings, vertegenwoordigen reguliere expressies klassen van strings. Strings die daarmee overeenkomen worden `gepast' {eng: matched} door de overeenkomstige reguliere expressie. Als het mogelijk is voor een reguliere expressie om meerdere strings in een regel te passen dan wordt de meest linkse overeenkomst gekozen.

De volgende symbolen worden gebruikt in het bouwen van reguliere expressies:

K
Elk karakter K niet onder genoemd, ook `{', `}', `(', `)', `<' en `>', past zichzelf.

\K
Een backslash-escape't karakter K anders dan `{', `}', `(', `)', `<', `>', `b', `B', `w', `W', `+', en `?' past zichzelf.


 .
Past elk enkel karakter.

[karakter-klasse]
Past elk enkele karakter in karakter-klasse. Om een `]' bij te voegen in karakter-klasse moet het het eerste karakter zijn. Een interval van karakters mag worden opgegeven door de grens-karakters van het interval met een `-', dat is: `a-z' specificeert de kleine letters. De volgende letterlijke expressies kunnen gebruikt worden in karakter-klasse om sets karakters te specificeren.

  [:alnum:]  [:cntrl:]  [:lower:]  [:space:]   [:alpha:]  [:digit:]  [:print:]  [:upper:]   [:blank:]  [:graph:]  [:punct:]  [:xdigit:]

Als `-' voorkomt als het eerste of laatste karakter van karakter-klasse, dan past het zichzelf. Alle andere karakters in char-class passen zichzelf.

Patronen in karakter-klasse in de vorm:

  [.COL-ELEM.] of,   [=COL-ELEM=]

waar COL-ELEM een collatie-element is, wordt ge´nterpreteerd volgens de locale(5) (momenteel niet ondersteund). Zie regex(3) voor uitleg over deze dingen.

[^KARAKTER-KLASSE]
Past elk enkel karakter (behalve een nieuweregel) dat niet in KARAKTER-KLASSE staat. KARAKTER-KLASSE is boven gedefinieerd.

^
Als `^' het eerste karakter van een reguliere uitdrukking is dan ankert het de reguliere uitdrukking aan het begin van een regel. Anders past het zichzelf.

$
Als `$' het laatste karakter van een reguliere uitdrukking is dan ankert het de reguliere uitdrukking aan het einde van een regel. Anders past het zichzelf.

\(RE\)
Definieert een (mogelijke nul) sub-expressie RE. Sub-expressies mogen genest worden. Een nakomende terugverwijzing in de vorm `\n' waar N een getal van 1 tot 9 (incl.) is, expandeert tot de tekst die werd gepast door de Nde sub-expressie. Bijvoorbeeld de reguliere expressie `\(f.p\)\1' past de string `fipfip', maar niet `fipfop'. Sub-expressies worden geordend relatief vanaf hun linker begrenzing.

*
Past de enkele karakter reguliere expressie of sub-expressie onmiddellijk ervoor nul of meer keren. Als `*' het eerste karakter van een reguliere expressie of sub-expressie is, dan past het zichzelf. De `*' operator leidt soms tot onverwachte resultaten; bijvoorbeeld de reguliere uitdrukking `b*' past het begin van de string `abbb', en niet de sub-string `bbb', omdat een nul-overeenkomst de meest linker overeenkomst is.

\{N,M\}
\{N,\}
\{N\}
Past de enkele karakter reguliere expressie of sub-expressie onmiddellijk ervoor tenminste N en maximaal M keer. Als M weggelaten is dan past het tenminste N keer. Als de komma ook wordt weggelaten, dan past het precies N keer. Als ÚÚn van deze vormen als eerste optreedt in een reguliere expressie of sub-expressie, dan wordt het als letterlijk uitgelegd (dat is, de reguliere expressie `\{2\}' past de string {2}, en zo verder).

\<
\>
Ankert de enkele karakter reguliere expressie of sub-expressie onmiddellijk erop volgend aan het begin (\<) of einde (\>) van een woord, dat is, in ASCII een maximale string van alphanumerieke karakters, inclusief het onder-streepje (_).

De volgende uitgebreide operators worden voorafgegaan door een backslash (\) om ze te kunnen onderscheiden van de traditionele ed spelling.

\`
\'
Past onvoorwaardelijk het begin (\`) of eind (\') van een regel.

\?
Optioneel past een enkele karakter reguliere expressie of sub-expressie onmiddellijk ervoor. Bijvoorbeeld, de reguliere expressie `l[uo]\?s' past de strings `lus', `los' en `ls'. Als \? voorkomt aan het begin van een reguliere expressie of sub-expressie dan past het een letterlijke `?'.

\+
Past de enkele karakter reguliere expressie of sub-expressie onmiddellijk eraan voorafgaand ÚÚn of meer keren. Dus de reguliere expressie `a+' is een afkorting voor `aa*'. Als \+ voorkomt aan het begin van een reguliere expressie of sub-expressie dan past het een letterlijke `+'.

\b
Past het begin of eind (nul string) van een woord. Dus de reguliere expressie `\bhallo\b' is gelijk aan `\<hallo\>'. Maar, `\b\b' is een geldige reguliere expressie terwijl `\<\>' dat niet is.

\B
Past (een nul string) in een woord.

\w
Past elk karakter in een woord.

\W
Past elk karakter niet in een woord.

 

OPDRACHTEN

Alle ed opdrachten zijn enkele karakters, maar sommige vereisen extra parameters. Als de parameters van de opdracht over meerdere regels heenreiken dan moet elke regel behalve de laatste beŰindigt worden met een backslash (\).

In het algemeen wordt ÚÚn opdracht toegestaan per regel. Echter, de meeste opdrachten accepteren een afdrukken achtervoegsel, dat ÚÚn van: (afdrukken), `l' (lijst) , of `n' (numeriek-afdrukken) is, om de laatste regel be´nvloedt door de opdracht af te drukken.

Een onderbreking (typisch ^C) heeft het effect van het afbreken van de huidige opdracht en terug te keren naar de opdracht-toestand van de tekstverwerker.

ed Herkent de volgende opdrachten. De opdrachten worden samen getoond met de standaard adressen of adres-intervallen die geleverd worden als geen wordt gegeven (in haakjes).

(.)a
Voeg tekst toe aan de buffer na de geadresseerde regel, die mag adres 0 (nul) zijn. Text wordt ingevoerd in invoer-toestand. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel. {eng: `a'ppend}

(.,.)c
Veranderd regels in de buffer. De geadresseerde regels worden geschrapt uit de buffer, en tekst wordt toegevoegd in hun plaats. Text wordt ingevoerd in invoer-toestand. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel. {eng: `c'ange}

(.,.)d
Schrapt de geadresseerde regels uit de buffer. Als er een regel na het geschrapte interval is, dan wordt het huidige adres gezet naar deze regel. Anders wordt het huidige adres gezet naar de regel vˇˇr het geschrapte interval. {eng: `d'elete}

e BESTAND
Bewerk BESTAND, en zet de standaard bestandnaam. Als BESTAND niet wordt gegeven, dan wordt de huidige bestandnaam gebruikt. Aanwezige regels in de buffer worden geschrapt voordat het nieuwe bestand wordt ingelezen. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel. {eng: `e'dit}

e !OPDRACHT
Bewerk de standaard uitvoer van `!OPDRACHT', (zie !OPDRACHT onder). De huidige bestandnaam blijft onveranderd. Aanwezige regels in de buffer worden geschrapt voordat de uitvoer van OPDRACHT wordt ingelezen. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel.

E BESTAND
Bewerk BESTAND onvoorwaardelijk. Dit is gelijk aan de e opdracht, behalve dat ongeschreven veranderingen worden genegeerd zonder waarschuwing. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel.

f BESTAND
Zet de huidige bestandnaam naar BESTAND. Als BESTAND niet werd opgegeven, dan wordt de huidige onge-escape'te bestandnaam afgedrukt. {eng: `f'ile}

(1,$)g/RE/OPDRACHTENLIJST
Past OPDRACHTENLIJST toe op elk van de geadresseerde regels die met de reguliere expressie RE overeenkomen. Het huidige adres wordt gezet naar de momenteel (op de reguliere expressie) gepaste regel voordat OPDRACHTENLIJST wordt uitgevoerd. Bij het einde van de `g' opdracht wordt het huidige adres gezet naar de laatste regel be´nvloedt door OPDRACHTENLIJST. {eng: `g'lobal}

Elke opdracht in OPDRACHTENLIJST moet op een aparte regel staan, en elke regel behalve de laatste moet afgesloten worden door een backslash (\). Alle opdrachten worden toegestaan, behalve: `g', `G', `v', en `V'. Een nieuweregel op een regel alleen in OPDRACHTENLIJST staat gelijk aan een `p' opdracht.

(1,$)G/RE/
Bewerk de geadresseerde regels die met een reguliere expressie RE. overeenkomen interactief. Voor elke overeenkomende regel wordt de regel afgedrukt, het huidige adres wordt gezet, en de gebruiker wordt ge-prompt om een OPDRACHTENLIJST te geven. Na de `G' opdracht wordt het huidige adres gezet naar de laatste be´nvloedde regel door (de laatste) OPDRACHTENLIJST.

De vorm voor OPDRACHTENLIJST is hetzelfde als voor de `g' opdracht. Een nieuweregel alleen op een regel geldt als een nul opdrachtenlijst. Een enkele `&' herhaald de laatste niet-nul opdrachtenlijst.

H
Zet foutmeldingen aan of uit. Standaard wordt uitleg niet afgedrukt. Het wordt aangeraden om ed scripts te beginnen met deze opdracht om debuggen makkelijker te maken. {eng: 'H'elp}

h
Drukt de uitleg over de laatste fout af.

(.)i
Text invoegen in de buffer vˇˇr de huidige regel. Tekst wordt ingevoerd in invoer-toestand. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingevoerde regel. {eng: `i'nsert}

(.,.+1)j
Voegt de geadresseerde regels samen. De geadresseerde regels worden geschrapt uit de buffer en vervangen door een enkele regel die hun samengenomen tekst bevat. Het huidige adres wordt gezet naar de opgeleverde regel. {eng: `j'oin}

(.)kKL
Markeert een regel met een kleine letter KL. De regel kan dan geadresseerd worden als 'KL (dat is, een enkel-aanhalingsteken gevolgd door KL ) in navolgende opdrachten. De markering wordt niet verwijderd totdat de regel wordt geschrapt of op een andere manier veranderd.

(.,.)l
Drukt de geadresseerde regels ondubbelzinnig af. Als aangeroepen vanaf een terminal pauzeert ed op het einde van elke pagina tot een nieuweregel wordt ingevoerd. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste afgedrukte regel. {eng: `l'ist}

(.,.)m(.)
Verplaatst regels in de buffer. De geadresseerde regels worden verplaatst naar na het rechterhand doel-adres, dat adres 0 (nul) mag zijn. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste verplaatste regel. {eng: `m'ove}

(.,.)n
Drukt de geadresseerde regels samen met hun regelnummers af. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste afgedrukte regel. {eng: `n'umber}

(.,.)p
Drukt de geadresseerde regels af. Als aangeroepen van een terminal pauzeert ed bij het einde van elke pagina totdat een nieuweregel wordt ingevoerd. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste afgedrukte regel. {eng: `p'rint}

P
Zet de opdracht-prompt aan of uit. Tenzij een prompt werd opgegeven met de opdrachtregel optie -p STRING, staat de opdracht-prompt standaard uit.

q
Stopt ed. {eng: `q'uit}

Q
Stopt ed onvoorwaardelijk. Dit is gelijk aan de q opdracht, behalve dat niet weggeschreven veranderingen worden genegeerd zonder waarschuwing.

($)r BESTAND
Leest BESTAND in na de geadresseerde regel. Als BESTAND niet wordt opgegeven, dan wordt de huidige bestandnaam gebruikt. Als er geen huidige bestandnaam bestaat vˇˇr de opdracht dan wordt de huidige bestandnaam gezet naar file. Anders blijft de huidige bestandnaam onveranderd. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingelezen regel.

($)r !OPDRACHT
Leest de standaard uitvoer van `!OPDRACHT'inachterdegeadresseerderegel (zie !OPDRACHT onder). De huidige bestandnaam blijft onveranderd. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste ingelezen regel.

(.,.)s/RE/VERVANGING/
(.,.)s/RE/VERVANGING/g
(.,.)s/RE/VERVANGING/n
Vervangt tekst in de geadresseerde regels die een reguliere expressie RE past met VERVANGING. Standaard wordt alleen de eerste overeenkomst op elke regel vervangen. Als het `g' (globaal) achtervoegsel wordt gegeven dan wordt elke overeenkomst vervangen. Het `n' achtervoegsel, waar n een positief getal is, zorgt dat alleen de nde overeenkomst wordt vervangen. Het is een fout als geen enkele vervanging wordt uitgevoerd op de geadresseerde regels. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste be´nvloedde regel.

RE En VERVANGING mogen worden begrensd door elk karakter behalve spatie of nieuweregel (zie de `s' opdracht onder). Als ÚÚn of twee van de laatste begrenzers worden weggelaten, dan wordt de laatste be´nvloedde regel afgedrukt alsof het afdrukken achtervoegsel `p' werd opgegeven. {eng: `s'ubstitute}

Een ongeŰscape'te `&' in VERVANGING wordt ingeruild voor de momenteel gepaste tekst. De karakter-opeenvolging `\M', waar M een getal in het interval [1,9] is, wordt ingeruild door de Mde terugverwijzing-expressie in de gepaste tekst. Als VERVANGING bestaat uit een enkele `%', dan wordt de VERVANGING van de laatste vervanging gebruikt. Nieuweregels mogen worden ingebed in VERVANGING als ze worden geŰscape't met een backslash (\).

(.,.)s
Herhaald de laatste vervanging. Deze vorm van de `s' opdracht accepteert een tel achtervoegsel `N', of enige combinatie van de karakters `r', `g', en `p'. Als een tel achtervoegsel `N' werd gegeven, dan wordt alleen de Nde overeenkomst vervangen. Het `r' achtervoegsel zorgt dat de reguliere expressie van de laatste zoekopdracht wordt gebruikt in plaats van die van de laatste substitutie. Het `g' achtervoegsel zet het `globaal' achtervoegsel van de laatste vervanging aan en uit. Het `p' achtervoegsel zet het afdrukken achtervoegsel van de laatste vervanging aan en uit. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste be´nvloedde regel.

(.,.)t(.)
KopiŰert de geadresseerde regels naar na het rechterhand doel-adres, wat het adres 0 (nul) mag zijn. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste gekopieerde regel. {eng: `t'ransfer}

u
Maakt de laatste opdracht ongedaan en hersteld het huidige adres naar wat het vˇˇr de opdracht was. De globale opdrachten `g', `G', `v', en `V', worden als een enkele opdracht behandeld door ongedaan-maken. {eng: `u'ndo} `u' Is zijn eigen omgekeerde.

(1,$)v/RE/OPDRACHTENLIJST
Past OPDRACHTENLIJST toe op elk van de geadresseerde regels niet gepast door een reguliere expressie RE. Dit lijkt op de `g' opdracht.

(1,$)V/RE/
Bewerk interactief de geadresseerde regels niet gepast door de reguliere expressie RE. Dit lijkt op de `G' opdracht.

(1,$)w BESTAND
Schrijf de geadresseerde regels naar BESTAND. Aanwezige (eerdere) inhoud van BESTAND is verloren zonder waarschuwing. Als er geen huidige bestandnaam is dan wordt de huidige bestandnaam gezet naar file, anders blijft het onveranderd. Als geen bestandnaam wordt opgegeven dan wordt de huidige bestandnaam gebruikt. Het huidige adres blijft onveranderd. {eng: `w'rite}

(1,$)wq BESTAND
Schrijft de geadresseerde regels naar BESTAND, en voert dan de `q' opdracht uit.

(1,$)w !OPDRACHT
Schrijft de geadresseerde regels naar de standaard invoer van `!OPDRACHT', (zie de !OPDRACHT onder). De huidige bestandnaam en het huidige adres blijven onveranderd.

(1,$)W BESTAND
Voegt de geadresseerde regels toe aan het einde van BESTAND. Dit lijkt op de `w' opdracht, behalve dat de de vorige inhoud van het bestand niet wordt overschreven. Het huidige adres blijft onveranderd.

(.)x
KopiŰert (zet) de inhoud van de knip buffer achter de geadresseerde regel. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste gekopieerde regel.

(.,.)y
KopiŰert (trekt) de geadresseerde regels in de knip buffer. De knip buffer wordt steeds overschreven door `y', `s', `j', `d', en `c' opdrachten. Het huidige adres blijft onveranderd. {eng: `y'ank}

(.+1)zN
Rolt N regels per keer over het scherm startend bij de geadresseerde regel. Als N niet is gegeven dan wordt de huidige venster grootte gebruikt. Het huidige adres wordt gezet naar de laatste afgedrukte regel.

!OPDRACHT
Voert OPDRACHT uit via sh(1). Als het eerste karakter van OPDRACHT `!' is dan wordt het vervangen door de tekst van de vorige `!OPDRACHT'. ed Verwerkt OPDRACHT niet op (\) escapes. Echter, een ongeŰscape'te `%' wordt vervangen door de huidige bestandnaam. Wanneer de shell terugkeert van het uitvoeren wordt een `!' afgedrukt op de standaard uitvoer. De huidige regel blijft onveranderd.

(.,.)#
Begint commentaar; de rest van de regel, tot aan een nieuweregel wordt genegeerd. Als een regel-adres gevolgd door een puntkomma gegeven wordt dan wordt het huidige adres gezet naar dat adres. Anders blijft het huidige adres onveranderd.

($)=
Druk het regelnummer af van de geadresseerde regel.

(.+1)nieuweregel
Druk de geadresseerde regel af, en zet het huidige adres naar die regel.

 

BESTANDEN

/tmp/ed.*
Buffer bestand
ed.hup
Het bestand waarnaar ed zijn buffer probeert weg te schrijven als de terminal ophangt.

 

ZIE OOK

vi(1), sed(1), regex(3), sh(1).

USD:12-13

B. W. Kernighan and P. J. Plauger, Software Tools in Pascal, Addison-Wesley, 1981.

 

BEPERKINGEN

ed Verwerkt BESTAND argumenten op backslash escapes, dat is: in een bestandnaam: alle karakters voorafgegaan door een backslash (\) worden letterlijk uitgelegd.

Als een tekst (niet-binair) bestand niet eindigt met een nieuweregel karakter, dan voegt ed er ÚÚn aan toe bij het lezen/schrijven. Bij een binair bestand voegt ed geen nieuweregel toe bij lezen/schrijven.

extra hulpbronnen per regel: 4 ints

 

DIAGNOSE

Wanneer een fout optreedt, en als ed's invoer komt van een regulier bestand of hier document, dat eindigt het, anders drukt het een `?' af en keert terug naar opdracht-toestand. Uitleg over de laatste fout kan afgedrukt worden met de `h' (hulp) opdracht.

Proberen ed te stoppen of een ander bestand gaan bewerken voordat een veranderde buffer werd weggeschreven resulteert in een fout. Als de opdracht een tweede keer wordt gegeven slaagt het, maar aanwezige veranderingen in de buffer zijn verloren.

ed Eindigt met 0 als geen fouten optraden; anders >0.

 

VERTALING

Bijna alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding; alleen onder REGULIERE EXPRESSIES worden `{' en `}' ook gebruikt. Deze handleiding van ed 0.2 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: ed.1,v 1.2 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
OPTIES
REGEL ADRESSERING
REGULIERE EXPRESSIES
OPDRACHTEN
BESTANDEN
ZIE OOK
BEPERKINGEN
DIAGNOSE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:23 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - ja - pl