> Linux Reviews > man >

du


  1. du.1.man


1. du.1.man

Manpage of DU

DU

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

du - vypisuje využití diskového prostoru  

POUŽITÍ

du [-abcklsxDLS] [--all] [--total] [--count-links] [--summarize] [--bytes] [--kilobytes] [--one-file-system] [--separate-dirs] [--dereference] [--dereference-args] [--help] [--version] [soubor...]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu du. Příkaz du vypisuje množství diskového prostoru zabraného každým z parametrů soubor včetně všech podadresářů. Velikost zabraného prostoru je implicitně zobrazena v 1KB blocích. Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT bude však výpis v blocích délky 512 bytů.  

VOLBY

-a, --all
Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celém adresáři.
-b, --bytes
Vypisuje velikosti v bytech.
-c, --total
Na konci výpisu vypíše celkový součet prostoru zabraného všemi argumenty. Je možné použít pro zjištění místa zabraného adresářem s vynecháním některých souborů.
-k, --kilobytes
Vypisuje údaje v blocích velikost 1 KB místo v blocích délky 512 bytů i v případě, že je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT.
-l, --count-links
Počítá velikosti všech souborů, i když se jedná o znovu počítané pevné odkazy.
-s, --summarize
Bude vypisovat pouze celkové součty pro každý parametr.
-x, --one-file-system
Vynechat adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na kterém se hledání pro příslušný parametr začalo.
-D, --dereference-args
Sleduje symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry příkazu. Neovlivňuje zpracování ostatních symbolických odkazů. Užitečné pro zjištění místa zabraného adresáři jako je /usr/tmp, kde jsou symbolické odkazy.
-L, --dereference
Sleduje symbolické odkazy (započítává prostor obsazený soubory nebo adresáři, na které ukazují symbolické odkazy, místo prostoru obsazeného pouhým odkazem).
-S, --separate-dirs
Počítá velikost každého adresáře zvlášť, bez prostoru obsazeného podadresáři.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
 

CHYBY

V důsledku chyby v HP-UX, se na BSD systémech vypisuje pro soubory připojené pomocí NFS ze systémů HP-UX polovina správné hodnoty. Naopak, příkaz du na HP-UX systémech vypisuje dvojnásobek správných hodnot pro soubory připojené pomocí NFS z BSD systémů.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
CHYBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA