> Linux Reviews > man >

dpkg

- menedżer pakietów dla systemu Debian GNU/Linux


 1. dpkg.8.man


1. dpkg.8.man

Manpage of DPKG

DPKG

Section: Debian GNU/Linux (8)
Updated: 12 kwietnia 1998
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

dpkg - menedżer pakietów dla systemu Debian GNU/Linux

 

SKŁADNIA

dpkg [opcje] działanie

 

UWAGA

Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać opcje programu dpkg oraz chcą dowiedzieć się o pakietach więcej, niż podaje to dpkg --help.

Ten podręcznik nie wyjaśnia technicznych szczegółów, np. w jaki sposób dpkg instaluje lub usuwa swoje pakiety, gdyż jest to dla przeciętnego użytkownika zupełnie nieistotne. Twórcy pakietów znajdą szczegółowe informacje w debian-faq pod hasłem System zarządzania pakietami. Informacje o sposobie tworzenia pakietów są zawarte pod hasłem Narzędzia do zarządzania pakietami w tym samym dokumencie.

 

OPIS

dpkg to średniego poziomu narzędzie do instalowania, tworzenia, usuwania oraz zarządzania pakietami systemu Debian GNU/Linux. Podstawowym i bardziej przyjaznym użytkownikowi narzędziem-nakładką dpkg jest dselect(8). Sam dpkg jest operowany z linii komend poprzez podanie jednego działania oraz opcjonalnie dodatkowych opcji. Parametr działania określa, co dpkg ma zrobić, a dodatkowe opcje modyfikują te działanie.

dpkg może być także użyty jako nakładka na dpkg-deb. Wymienione poniżej parametry zostaną przekazane z dpkg do dpkg-deb:

  -b, --build,
  -c, --contents,
  -I, --info,
  -f, --field,
  -e, --control,
  -x, --extract,
  -X, --vextract, oraz
  --fsys-tarfile.
Te działania są opisane w osobnym podręczniku do dpkg-deb(8).

 

INFORMACJE O PAKIETACH

dpkg zarządza informacjami o dostępnych pakietach. Informacje zostały podzielone na trzy klasy: stan bieżący, stan wyboru oraz flagę. Wartości te mogą zostać zmienione za pomocą programu dselect.  

STAN BIEŻĄCY PAKIETÓW

installed (zainstalowany)
Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.
half-installed (wpół-zainstalowany)
Instalacja pakietu została rozpoczęta, ale niedokończona z pewnych powodów.
not-installed (niezainstalowany)
Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.
unpacked (rozpakowany)
Pakiet jest rozpakowany ale nie skonfigurowany.
half-configured (wpół-skonfigurowany)
Pakiet jest rozpakowany a konfiguracja została rozpoczęta, ale niedokończona z pewnych powodów.
config-files (pliki-konfiguracyjne)
Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zostały w systemie.
 

STAN WYBORU PAKIETÓW

install (instalacja)
Pakiet został wybrany do zainstalowania.
deinstall (deinstalacja)
Pakiet został wybrany do deinstalowania (to znaczy, że chcemy skasować wszystkie pliki pakietu, oprócz plików konfiguracyjnych).
purge (wyczyszczenie)
Pakiet został wybrany do wyczyszczenia (to znaczy, że chcemy skasować wszystko, włącznie z plikami konfiguracyjnymi).
 

FLAGI PAKIETÓW

hold (wstrzymanie)
Pakiet oznaczony jako wstrzymany nie jest obsługiwany przez dpkg, chyba że użyje się opcji --force-hold.
reinst-required (konieczna-reinstalacja)
Pakiet oznaczony jako konieczna-reinstalacja jest uszkodzony i wymaga reinstalacji. Taki pakiet nie może zostać usunięty, chyba że użyje się opcji --force-reinstreq.

 

DZIAŁANIA

dpkg -i | --install plik_pakietu...
Instalacja pakiet. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

Instalacja składa się z następujących kroków:

1. Rozpakowanie plików kontrolnych nowego pakietu.

2. Jeśli inna wersja tego samego pakietu jest już zainstalowana, uruchomienie skryptu prerm starego pakietu.

3. Uruchomienie skryptu preinst, jeśli pakiet go zawiera.

4. Rozpakowanie nowych plików, ale przechowanie starych na wypadek, gdyby instalacja się nie powiodła i trzeba by je odzyskać.

5. Jeśli inna wersja tego samego pakietu była poprzednio zainstalowana, uruchomienie skryptu postrm starego pakietu. Proszę zauważyć, że ten skrypt jest uruchamiany po skrypcie preinst nowego pakietu, ponieważ nowe pliki są zapisywane w tym samym czasie, gdy stare są kasowane.

6. Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegółowe informacje zawarto przy opisie parametru --configure.

dpkg --unpack plik_pakietu ...
Rozpakowanie pakietu, ale nie konfigurowanie go. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.
dpkg --configure pakiet ... | -a | --pending
Rekonfigurowanie rozpakowanego pakietu. Jeśli zamiast nazwy pakietu została podana opcja -a lub --pending, rekonfiguracja obejmie wszystkie rozpakowane ale nie skonfigurowane pakiety.

Konfigurowanie składa się z następujących kroków:

1. Rozpakowanie nowych plików konfiguracyjnych, ale przechowanie starych na wypadek, gdyby konfigurowanie się nie powiodło i trzeba by je odzyskać.

2. Uruchomienie skryptu postinst, jeśli pakiet go zawiera.

dpkg -r | --remove | --purge pakiet ... | -a | --pending
Usuwanie zainstalowanych pakietów. Parametr -r lub --remove powoduje usunięcie wszystkich plików oprócz plików konfiguracyjnych. Pozwala to uniknąć powtórnej konfiguracji, gdyby pakiet był znów instalowany później. (Pliki konfiguracyjne są wymienione w pliku kontrolnym debian/conffiles pakietu). Parametr --purge usuwa wszystko, łącznie z plikami konfiguracyjnymi. Jeśli zamiast nazwy pakietu została podana opcja -a lub --pending, usunięte lub wyczyszczone zostaną wszystkie pakiety rozpakowane i wybrane do usunięcia lub wyczyszczenia z pliku /var/lib/dpkg/status.

Usunięcie pakietu składa się z następujących kroków:

1. Uruchomienie skryptu prerm

2. Usunięcie zainstalowanych plików

3. Uruchomienie skryptu postrm

dpkg --print-avail pakiet
Pokazanie szczegółowych informacji o pakiecie, znalezionych w pliku /var/lib/dpkg/available.
dpkg --update-avail | --merge-avail Packages
Zaktualizowanie bazy danych programu dpkg oraz dselect o dostępnych pakietach. Opcja --merge-avail powoduje, że poprzednie informacje są łączone z nowymi z pliku Packages. Opcja --update-avail powoduje zastąpienie starych informacji nowymi z pliku Packages. Plik Packages jest dystrybuowany razem z systemem Debian GNU/Linux. dpkg przechowuje informacje z tego pliku w pliku /var/lib/dpkg/available.
dpkg -A | --record-avail plik_pakietu ...
Zaktualizowanie bazy danych programu dpkg oraz dselect o dostępnych pakietach uwzględniając informacje zawarte w pliku_pakietu. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.
dpkg --forget-old-unavail
Skasowanie informacji o wszystkich niezainstalowanych i niedostępnych pakietach.
dpkg --clear-avail
Skasowanie informacji o dostępnych pakietach.
dpkg -l | --list wzorzec-nazwy-pakietu ...
Podanie listy pakietów o podanym wzorcu nazwy. Jeśli nie podano wzorca-nazwy-pakietu, podanie listy wszystkich pakietów z pliku /var/lib/dpkg/available. Do wzorca-nazwy-pakietu można wpisać zwykłe operatory powtórzenia. (Prawdopodobnie potrzebne będzie zacytowanie wzorca-nazwy-pakietu aby shell nie rozwinął tego wzorca. Na przykład, dpkg -l 'libc5*' poda listę wszystkie pakiety, których nazwa zaczyna się od "libc5".)
dpkg -s | --status nazwa-pakietu ...
Podanie stanu pakietu o podanej nazwie-pakietu. Polecenie po prostu poda informacje, które znajdują się w bazie danych pakietów.
dpkg -C | --audit
Wyszukanie pakietów, które zainstalowane są w systemie tylko częściowo. dpkg zasugeruje, co można zrobić z tymi pakietami, aby w pełni działały.
dpkg --get-selections [wzorzec...]
Pobranie listy wybranych pakietów i wyrzucenie jej na stdout.
dpkg --set-selections
Ustawienie wyboru pakietów odczytane ze stdin.
dpkg --yet-to-unpack
Wyszukanie pakietów przeznaczonych do zainstalowania, które z pewnych powodów nie mogły zostać zainstalowane.
dpkg -L | --listfiles pakiet ...
Podanie listy plików zainstalowanych z pakietu. Pliki, które zostały utworzone przez skrypty instalacyjne, nie będą podane.
dpkg -S | --search wzorzec-nazwy-pliku ...
Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów. Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia.
dpkg --print-architecture
Podanie architektury docelowej (na przykład, "i386"). Ta opcja jest wykorzystana przez gcc.
dpkg --print-gnu-build-architecture
Podanie wersji GNU docelowej architektury (na przykład, "i486").
dpkg --print-installation-architecture
Podanie architektury hosta dla którego nastąpi instalacja.
dpkg --compare-versions wersja1 op wersja2
Porównanie numerów wersji, gdzie op jest operatorem binarnym. dpkg zwróci prawdę (rezultat zerowy) gdy warunek zostanie spełniony, lub zwróci fałsz (rezultat niezerowy) w przeciwnym razie. Istnieją dwie grupy operatorów, w zależności od tego w jaki sposób traktuje się brak numeru wersji. Operatory, gdy brak numeru wersji oznacza wcześniejszą niż dowolna: lt le eq ne ge gt. Operatory, gdy brak numeru wersji oznacza późniejszą niż dowolna: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. Operatory, aby zachować kompatybilność z plikiem kontrolnym: < << <= = >= >> >.
dpkg --help
Wyświetlenie krótkiego komunikatu pomocy.
dpkg --force-help
Wyświetlenie opisu opcji --force-działanie.
dpkg -Dh | --debug=help
Wyświetlenie opisu opcji debuggera.
dpkg --licence | dpkg --license
Wyświetlenie licencji dpkg.
dpkg --version
Wyświetlenie informacji o wersji dpkg.
dpkg-deb-actions
Zajrzyj do dpkg-deb(8), aby poznać pełny opis następujących działań.

dpkg -b | --build katalog [nazwa_pliku]
  Zbudowanie pakietu Debiana.
dpkg -c | --contents nazwa_pliku
  Podanie zawartości pakietu Debiana..
dpkg -e | --control nazwa_pliku [katalog]
  Rozpakowanie plików kontrolnych z pakietu.
dpkg -x | --extract nazwa_pliku katalog
  Rozpakowanie plików zawartych w pakiecie.
dpkg -f | --field nazwa_pliku [pola-kontrolne] ...
  Podanie informacji z pól kontrolnych pakietu.
dpkg --fsys-tarfile nazwa_pliku
  Podanie na stdout archiwum tar, które zawiera pakiet Debiana.
dpkg -I | --info nazwa_pliku [plik-kontrolnye]
  Podanie informacji o pakiecie.
dpkg -X | --vextract nazwa_pliku katalog
  Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plików, które zawiera pakiet.

 

OPCJE


--abort-after=number
Zmiana ilości błędów, po których dpkg zaprzestanie działania. Domyślna wartość to 50.
-B|--auto-deconfigure
Gdy pakiet jest usuwany, możliwa jest sytuacja, że kolejny zainstalowany pakiet jest zależny od tego usuwanego. Podanie tej opcji spowoduje automatyczne dekonfigurowanie pakietów, które są zależne od usuwanego.
-Doktal | --debug=oktal
Włączenie trybu debuggera. oktal jest liczbą ósemkową zależną od rządanych opcji debuggera (te wartości mogą ulec zmianie w przyszłości). Parametr -Dh lub --debug=help wyświetla te wartości.


 numer  opis
    1   Ogólnie przydatne informacje o postępie
    2   Wywołanie i stan skryptów kontrolnych
   10   Informacje o każdym przetwarzanym pliku
  100   Więcej informacji o każdym przetwarzanym pliku
   20   Informacje o każdym pliku konfiguracyjnym
  200   Więcej informacji o każdym pliku konfiguracyjnym
   40   Zależności i konflikty
  400   Więcej informacji o zależnościach i konfliktach
 1000   Mnóstwo informacji m.in. o plikach info z bazy danych dpkg
 2000   Reszta szczegółowych informacji

--force-działanie | --no-force-działanie | --refuse-działanie

Wymuś (--force-) wykonanie pewnych działań lub pozostaw domyślny sposób (no-force i refuse oznaczają to samo) wykonania działań. działanie to rozdzielona przecinkami lista działań. --force-help wyświetla opis tych działań. Działania oznaczone przez (*) są domyślnie wymuszone.

Ostrzeżenie: Te opcje są zwykle przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych użytkowników. Użycie ich bez pełnego zrozumienia efektu działania może spowodować uszkodzenie systemu.

auto-select(*): Zaznaczenie pakietów do zainstalowania ewentualnie usunięcia.

downgrade(*): Zainstalowanie pakietu nawet gdy nowsza jego wersja jest już zainstalowana.

configure-any: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych ale nie skonfigurowanych pakietów, od których jest zależny bieżący pakiet.

hold: Działanie obejmie także pakiety oznaczone jako "wstrzymane" (hold).

remove-reinstreq: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest uszkodzony i wymaga przeinstalowania. Może to spowodować pozostawienie części pakietu w systemie, gdyż zostanie on zapomniany przez dpkg.

remove-essential: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest on uznany za niezbędny (essential). Pakiety niezbędne zawierają podstawowe polecenia Unixa. Usunięcie ich może spowodować, że system przestanie działać. Należy zachować szczególną ostrożność przy użyciu tej opcji.

depends: Zamiana wszystkich problemów z zależnościami na ostrzeżenia.

depends-version: Zignorowanie problemów z numerami wersji przy sprawdzaniu zależności.

conflicts: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt z innym. Powstać może niebezpieczeństwo nadpisania plików z innego pakietu, dlatego należy zachować ostrożność przy użyciu tej opcji.

overwrite(*): Nadpisanie plików z innych pakietów, w przypadku gdy dany plik występuje także w innym pakiecie.

overwrite-dir Nadpisanie katalogów z innych pakietów, w przypadku gdy dany katalog występuje także w innym pakiecie.

overwrite-diverted: Nadpisanie plików ominiętych plikami nieominiętymi.

architecture: Działanie obejmie pakiety z niepoprawną architekturą.

bad-path: Zignorowanie braku pewnych programów w ścieżce zmiennej systemowej PATH.

not-root: Próba (de)instalacji, gdy dpkg nie jest uruchamiany z konta root.

--ignore-depends=pakiet,...
Zignorowanie sprawdzania zależności od podanych pakietów (a ściślej rzecz biorąc, sprawdzanie się odbywa, ale w przypadku konfliktów wyświetlane jest tylko ostrzeżenie).
--largemem | --smallmem
Zarezerwowanie przez dpkg odpowiedniej ilości pamięci (gdy dostępne jest więcej niż 4 MB RAM) lub optymalizacja wykorzystania pamięci.
--new | --old
Wybór pomiędzy nowym i starym formatem binarnym pakietu. Ta opcja jest przesłana do dpkg-deb(8).
--nocheck
Brak sprawdzania zawartości pliku kontrolnego podczas budowania pakietu. Ta opcja jest przesłana do dpkg-deb(8).
--no-act
Podejmowane działania nie powodują żadnych zmian. Ta opcja jest użyteczna, gdy potrzeba sprawdzić, czy działanie się wykona, ale bez powodowania zmian czegokolwiek.

Opcję --no-act należy podać jako pierwszy parametr, gdyż w przeciwnym razie można otrzymać niespodziewane efekty. (np. dpkg --purge foo --no-act wyczyści pakiet foo, a następnie spróbuje wyczyścić pakiet o nazwie --no-act).

-R | --recursive
Działanie obejmie wszystkie pliki *.deb z podanego katalogu, wraz z podkatalogami tego katalogu. Ta opcja może zostać użyta wraz z -i, -A, --install, --unpack oraz --avail.
-G
Nie instalowanie pakietu, jeśli nowszy jest już zainstalowany w systemie. Jest to dokładnie to samo co --refuse-downgrade.
-R | --root=katalog | --admindir=katalog | --instdir=katalog
Zmiana domyślnych katalogów. admindir to domyślnie /var/lib/dpkg, gdzie przechowywane są informacje o stanie pakietów, itp. instdir to domyślnie / i oznacza katalog w którym zostaną zainstalowane pliki. instdir oznacza również katalog na którym zostanie wykonane polecenie chroot(2) przed wykonaniem skryptów kontrolnych pakietu. Oznacza to, że skrypty będą uważać katalog instdir za swój katalog główny. Zmiana katalogu root na katalog spowoduje zmianę katalogu instdir na katalog, a katalogu admindir na katalog/var/lib/dpkg.
-O | --selected-only
Działanie obejmuje wyłącznie pakiety wybrane do instalacji. Wybór może zostać dokonany przez polecenie dselect lub dpkg, gdy podana jest nazwa pakietu.
-E | --skip-same-version
Nie instalowanie pakietu, jeśli o tej samej wersji jest już zainstalowany w systemie.

 

PLIKI

Pliki wymienione poniżej odnoszą się do swoich domyślnych katalogów. Opcja --admindir może zmienić lokalizację tych plików.
/var/lib/dpkg/available
Lista dostępnych pakietów.
/var/lib/dpkg/status
Stan dostępnych pakietów. Ten plik zawiera informacje o tym, czy dany pakiet jest wybrany do skasowania, czy jest zainstalowany, itp. Te informacje są opisane w sekcji INFORMACJE O PAKIETACH. Poniższe pliki są częścią składową pakietów binarnych. Więcej informacji o nich można znaleźć w deb(5).
control
conffiles
preinst
postinst
prerm
postrm

 

ZMIENNE ŚRODOWISKA

DPKG_NO_TSTP
Zdefiniuj tą zmienną jeśli chcesz aby dpkg uruchomił nową sesję shella zamiast usuwać się w tło, gdy potrzeba wykonać coś w shellu.
SHELL
Program uruchamiany przez dpkg, gdy trzeba uruchomić nową sesję shella.

 

PRZYKŁADY

Wyświetlenie wszystkich pakietów mogących być związanymi z edytorem vi:
dpkg -l '*vi*'

Wyświetlenie informacji z pliku /var/lib/dpkg/available o dwóch pakietach:
dpkg --print-avail elvis vim | less

Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
less /var/lib/dpkg/available

Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
dpkg -r elvis

Aby zainstalować pakiet, należy wpierw znaleźć go w archiwum lub na CDROM. Plik "aviailable" pokazuje, że pakiet vim jest w sekcji "editors":
cd /cdrom/hamm/hamm/binary/editors dpkg -i vim_4.5-3.tar.gz

Aby stworzyć kopię lokalnie wybranych pakietów:
dpkg --get-selections >mojepakiety

Ten plik można przenieść do innego systemu i zainstalować te pakiety poprzez:
dpkg --set-selections <mojepakiety

Zwyczajowo do wyboru pakietów służy dselect(8), który daje większe możliwości zmiany ich stanu.
 

ZOBACZ TAKŻE

dselect(8), dpkg-deb(1), deb(5), and deb-control(5)

 

BŁĘDY

--no-act podaje raczej zbyt mało pomocnych informacji.

 

AUTORZY

dpkg stworzyli:
  Ian Jackson <ian@chiark.chu.cam.ac.uk>
  Klee Dienes <klee@debian.org>
  Erick Branderhorst <branderhorst@heel.fgg.eur.nl>
  Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>
  Kim-Minh Kaplan <kkaplan@cdfhp3.in2p3.fr>
  Michael Shields <shields@crosslink.net>
  Bruce Perens <bruce@pixar.com>
  Streeter <streeter@cae.wisc.edu>
  Matt Welsh <mdw@sunsite.unc.edu>
  Ian Murdock <imurdock@debian.org>
  Colin Plumb
  Branko Lankester

Podręcznik napisał Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, a uaktualnił Jim Van Zandt <jrv@vanzandt.mv.com>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
UWAGA
OPIS
INFORMACJE O PAKIETACH
STAN BIEŻĄCY PAKIETÓW
STAN WYBORU PAKIETÓW
FLAGI PAKIETÓW
DZIAŁANIA
OPCJE
PLIKI
ZMIENNE ŚRODOWISKA
PRZYKŁADY
ZOBACZ TAKŻE
BŁĘDY
AUTORZY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja