> Linux Reviews > man >

df


  1. df.1.man


1. df.1.man

Manpage of DF

DF

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

df - vypisuje celkové volné místo na disku  

POUŽITÍ

df [-aikPv] [-t fstype] [-x fstype] [--all] [--inodes] [--type=fstype] [--exclude-type=fstype] [--kilobytes] [--portability] [--print-type] [--help] [--version] [soubor...]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu df. Příkaz df zobrazí velikost volného místa na discích, na kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není zadáno žádné jméno souboru, zobrazí volné místo na všech právě připojených souborových systémech. Místo je implicitně zobrazeno v 1KB blocích. Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT bude však výpis v blocích délky 512 bytů.

Pokud je argument absolutní jméno speciálního blokového zařízení, na kterém je připojený (namountovaný) nějaký diskový svazek, příkaz df vypíše údaje o svazku na příslušném zařízení místo informací o svazku, na kterém je příslušný speciální soubor (což je vždy kořenový svazek). Tato verze příkazu df nemůže vypsat volný prostor na nepřipojených svazcích, protože výpočet obsazeného místa na mnoha systémech vyžaduje u mnoha systémů souborů velmi nepřenositelné intimní znalosti o jejich struktuře.  

VOLBY

-a, --all
Do výpisu budou zahrnuty i souborové systémy, které mají 0 bloků a jsou implicitně vynechány. Typicky se jedná o speciální pseudo-systémy souborů, jako například položky pro automounter. Na některých systémech jsou také při běžném výpisu vynechány a při výpisu s touto volbou zobrazeny systémy souborů typu ``ignore'' nebo ``auto''.
-i, --inodes
Místo informací o volném místě na disku vypíše informace o i-uzlech. I-uzel, inode (zkratka slov ``index node'') je speciální druh diskových bloků, které obsahují informace o souborech (vlastník, skupina, přístupová práva, časové údaje a umístění souboru na disku).
-k, --kilobytes
Vypisuje velikosti v blocích velikosti 1 KB místo v blocích délky 512 bytů i v případě, že je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT.
-P, --portability
Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX. Od implicitního formátu se liší tím, že každý svazek je právě na jednom řádku. V implicitním výpisu jsou připojované jednotky, jejichž jméno je delší než 20 znaků, vypsány na zvláštním řádku, aby byl výpis seřazen do sloupců.
-T, --print-type
Budou vypsány i typy jednotlivých svazků. Vypsané typy mohou být použity jako argumenty voleb --type= nebo --exclude-type=.
-t, --type=fstype
Bude vypisovat pouze systémy souborů zadaného typu. Zadáním většího počtu těchto voleb je možné vypsat systémy souborů více typů. Implicitně se vypisují systémy souborů všech typů.
-x, --exclude-type=fstype
Filesystémy zadaného typu budou vynechány. Zadáním většího počtu těchto voleb je možné vynechat systémy souborů více typů. Implicitně se vypisují systémy souborů všech typů.
-v
Ignorován; pro kompatibilitu s příkazem df ze System V.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:57 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA