> Linux Reviews > man >

date


  1. date.1.man


1. date.1.man

Manpage of DATE

DATE

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas  

POUŽITÍ

date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[SS]RR][.ss]]

 

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu date. Příkaz date bez parametrů vypíše aktuální čas a datum (ve formátu zadaném direktivou `%c', jak je popsáno dále). Jestliže je zadán parametr, který začíná znakem `+', příkaz vypíše aktuální čas a datum ve formátu určeném tímto parametrem, který má stejný formát jako řetězec předávaný funkci `strftime'. Všechny znaky z formátovacího řetězce s výjimkou direktiv začínajících znakem `%' budou beze změn opsány na výstup.

Direktivy jsou:

%
znak %
n
znak newline
t
horizontální tabelátor

Časové direktivy:

%H
hodina (00..23)
%I
hodina (01..12)
%k
hodina ( 0..23)
%l
hodina ( 1..12)
%M
minuta (00..59)
%p
označení dopoledne/odpoledne podle locales
%r
čas ve dvanáctihodinovém cyklu (hh:mm:ss [AP]M)
%s
počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC (nestandardní rozšíření)
%S
sekund (00..61)
%T
čas ve čtyřiadvacetihodinovém cyklu (hh:mm:ss)
%X
reprezentace času podle locales (%H:%M:%S)
%Z
časová zóna (např. EDT) nebo nic, pokud časovou zónu nelze určit

Pole data:

%a
zkratka dne v týdnu podle locales (Po..Ne)
%A
plné jméno dne v týdnu podle locales proměnné délky (Pondělí..Neděle)
%b
zkratka měsíce podle locales (Led..Pro)
%B
plné jméno měsíce podle locales proměnné délky (leden..prosinec)
%c
datum a čas podle locales (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)
%d
den v měsíci (01..31)
%D
datum ve tvaru mm/dd/rr
%h
totéž jako %b
%j
den v roce (001..366)
%m
měsíc (01..12)
%U
číslo týdne s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)
%w
den v týdnu (0..6); 0 znamená neděle
%W
číslo týdne s pondělím jako prvním dnem v týdnu (00..53)
%x
reprezentace data podle locales (mm/dd/yy)
%y
poslední dvojčíslí roku (00..99)
%Y
rok (1970...)

Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. GNU verze příkazu date rozpoznává následující nestandardní číselné modifikátory:

-
(pomlčka) nedoplňovat pole nulami
_
(podtržítko) doplňovat pole mezerami

Jestliže je zadaný parametr, který nezačíná znakem `+', příkaz date nastaví systémové hodiny na čas a datum zadané tímto parametrem. Parametr musí obsahovat pouze číslice a má tento význam:

MM
měsíc
DD
den v měsíci
hh
hodina
mm
minuta
SS
první dvojčíslí roku (nepovinné)
RR
poslední dvojčíslí roku (nepovinné)
ss
sekundy (nepovinné)

Systémové hodiny může nastavovat pouze superuživatel.  

VOLBY

-d datestr, --date datestr
Zobrazí čas a datum zadaný řetězcem datestr, který může být téměř v libovolném formátu. Výstup je v implicitním výstupním formátu, nebo pokud je zadán parametr příkazu date začínající znakem `+' je použit formát daný tímto parametrem.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
-s datestr, --set datestr
Nastaví čas a datum podle datestr, který může být téměř v libovolném obvyklém formátu. Může obsahovat jména měsíců, časové zóny, označení `am' (dopoledne) a `pm' (odpoledne), atd.
-u, --universal
Vypíše nebo nastaví čas a datum v UTC (světovém čase, GMT -- Greenwich Mean Time) místo v místním (pásmovém) čase.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
 

PŘÍKLADY

Pro vypsání předvčerejšího data lze použít

date --date '2 days ago'

Pro vypsání data, které bude za tři měsíce a jeden den, lze použít

date --date '3 months 1 day'

Pro vypsání pořadového čísla dne v aktuálním roce štědrého dne lze použít

date --date '24 Dec' +%j

Pro vypsání aktuálního data ve formátu, který obsahuje plné jméno měsíce a den v měsíci, lze použít

date '+%B %d'

V tomto případě ale budou dny 1 až 9 vypsány s úvodní nulou, protože formát `%d' vypisuje čísel jako dvouciferná doplněná na začátku nulou. Proto například `date -d 1-may '+%B %d'' vypíše `May 01'.

Pro vypsání téhož data, ale bez úvodních nul v jednociferných číslech, lze použít nestandardní modifikátor `-', který zabrání tomuto zarovnávání:

date -d 1-may '+%B %-d'


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
PŘÍKLADY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:57 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl