> Linux Reviews > man >

cp

kopiŽer bestanden en directories


  1. cp.1.man


1. cp.1.man

Manpage of CP

CP

Section: User Commands (1)
Updated: November 1998
Index Return to Main Contents
 

NAAM

cp - kopiŽer bestanden en directories  

OVERZICHT

cp [OPTIESBRON DOEL
cp [OPTIESBRON[NEN...DIRECTORIE

POSIX opties: [-fipRr] [--]

GNU opties (kortste vorm): [-abdfilprsuvxPR] [-S ACHTERVOEGSEL] [-V [numbered|existing|simple]] [--sparse=WANNEER] [--help] [--version] [--]  

BESCHRIJVING

cp Kopieert bestanden (en optioneel directories): een bestand kan naar een gegeven plaats worden gekopieerd, of een willekeurig aantal bestanden kunnen naar een doel-directorie worden gekopieerd.

Als het laatste argument een bestaande directorie benoemt, dan kopieert cp elk BRON bestand naar die directorie (met behoud van dezelfde naam). Anders, als maar twee bestanden worden gegeven, kopieert cp het eerste bestand naar het tweede bestand. Het is een fout als het laatste argument geen directorie is en meer dan twee niet-optie argumenten zijn gegeven.

(Dus als /b een directorie is dan zal `cp -r /a /b' /a naar /b/a en a/x naar /b/a/x kopiŽren; maar het zal /a naar /b en /a/x naar /b/x kopiŽren als /b geen directorie is.)

De toestemmingen van de gemaakte bestanden en directories zullen hetzelfde zijn als die van de originele bestanden, geEN't met 0777 en aangepast door het umask van de gebruiker (tenzij de -p optie werd gegeven). (Maar gedurende recursief kopiŽren van directories krijgen nieuw gemaakte directories tijdelijk hun uiteindelijke modes geOF't met S_IRWXU (0700), zodat het proces de nieuwe directory kan lezen, schrijven en doorzoeken.)

Bij het kopiŽren van een bestand naar zichzelf wordt niets gedaan (behalve eventueel het produceren van een foutmelding). Bij kopiŽren naar een ander bestand wordt dat bestand geopend met `open(pad, O_WRONLY | O_TRUNC)'. Bij kopiŽren naar een nieuw bestand wordt dat bestand gemaakt met `open(pad, O_WRONLY | O_CREAT, mode)'. Als dit mislukt, het bestand bestond al, en de -f optie werd gegeven, dan probeert cp om het bestaande bestand te schrappen (unlink(2)), en als dit succesvol is gaat het door als voor een nieuw bestand.

 

POSIX OPTIES

POSIX herkent vier en een halve opties:
-f
Verwijdert bestaande doel bestanden als nodig. (Zie boven.)
-i
Prompt voor de vraag of een bestaand regulier doel-bestand moet worden overschreven. (Schrijf een vraag naar stderr, en lees het antwoord van stdin. Alleen kopiŽren bij bevestigend antwoord.)
-p
Behoudt de originele bestand eigenaar, groep en toestemmingen (inclusief de setuid en setgid bits), tijd van de laatste aanpassing en tijd van de laatste toegang. In het geval dat kopiŽren van eigenaar of groep mislukt, worden de setuid en setgid bits gewist. (Merk op dat naderhand bron en kopie andere toegangstijden kunnen hebben voor laatste toegang, omdat de kopieer operatie een toegang tot het bron bestand is.)
-R
Kopieer directorie recursief, en doe het juiste wanneer objecten anders dan reguliere bestanden of directories worden tegengekomen. (Dus, de kopie van een FIFO of speciaal bestand is een FIFO of speciaal bestand.)
-r
Kopieer directorie recursief, en doe iets onbepaalds met objecten anders dan reguliere bestanden of directories. (Dus het is toegestaan -in feite aangemoedigd- om de -r optie als synoniem voor -R te hebben. Maar vreemd gedrag, zoals dat van de huidige GNU versie van cp (zie onder), is niet verboden.)
--
BeŽindig de opties lijst.
 

GNU DETAILS

Over het algemeen worden bestanden geschreven net zoals ze worden gelezen. Voor uitzonderingen zien de --sparse optie onder.

Standaard kopieert `cp' geen directories (zie -r onder).

cp Weigert over het algemeen om een bestand naar zichzelf te kopiŽren, met de uitzondering: als --force --backup werd opgegeven met gelijke bron en doel bestanden en waar het om een normaal {of: regulier} bestand gaat, zal cp een backup bestand maken, Úf normaal Úf genummerd, zoals opgegeven volgens de gebruikelijke weg. Dit is bruikbaar als u eenvoudig een backup wilt maken van een bestaand bestand vůůr het te veranderen.  

GNU OPTIES

-a, --archive
{--archief} Behoudt zoveel als mogelijk van de structuur en eigenschappen van het originele bestand in de kopie (maar behoudt niet de directorie structuur). Gelijk aan -dpR.
-d, --no-dereference
{--geen-verwijzing} Kopieer symbolische koppelingen inplaats van de bestanden waar ze heen wijzen, en behoudt harde koppelingen tussen bron bestanden in de kopieŽn.
-f, --force
{--kracht} Verwijder bestaande doel-bestanden, en prompt nooit.
-i, --interactive
{--interactief} Prompt om te vragen of bestaande reguliere bestanden overschreven moeten worden.
-l, --link
{--koppeling} Maak harde koppelingen inplaats van kopieŽn van niet-directories.
-p, --preserve
{--behoudt} Behoudt de originele eigenaar, groep, permissies en tijdstempels van bestanden.
-P, --parents
{--ouders} Vorm de naam van elk doel-bestand door achter de doel-directorie een slash te zetten, en dan de opgegeven naam van het bronbestand te zetten, missende directories makend als nodig. Het laatste argument dat aan cp wordt gegeven, moet de naam van een bestaande directorie zijn, bijvoorbeeld de opdracht:
    cp --parents a/b/c bestaande_dir

kopieert het bestand `a/b/c' naar `bestaande_dir/a/b/c', missende directories creŽrend als nodig.
-r
Kopieer directories recursief, kopieer niet-directories en niet-symbolische koppelingen (dat is, FIFO's en speciale bestanden) alsof het gewone bestanden zijn. Dit betekend een poging de data in elk bronbestand te lezen, en het gelezene naar het doelbestand te schrijven. Dus, met deze optie kan `cp' zeer wel hangen, door het blijven lezen in een FIFO of /dev/tty. (Dit is een bug. Het betekend dat u -r moet ontwijken en -R gebruiken als u niet weet wat in de boom is die u gaat kopiŽren. Het openen van een onbekend apparaat bestand, zeg een scanner, heeft onbepaalde effecten op de hardware.)
-R, --recursive
{--recursief} Kopieer directories recursief, behoudt niet-directories (zie -r vlak boven).
--sparse=WANNEER
{--mager=} Een `mager bestand' {eng: sparse} bevat `gaten' - series nul-bytes die geen fysieke disk blokken innemen; de `read' systeem aanroep leest dit als nullen. Dit kan aanzienlijke schijfruimte schelen en de snelheid doen toenemen, omdat vele binaire bestanden een heleboel opeenvolgende nul-bytes bevatten. Standaard bemerkt cp gaten in de invoer bron bestanden met een groffe heuristiek en maakt dan het bijbehorende uitvoerbestand ook mager.

De WANNEER waarde kan ťťn van het volgende zijn:

auto
Het standaard gedrag: het uitvoerbestand is mager als het invoerbestand mager is.
always
Maak uitvoerbestanden altijd mager. Dit is handig voor als het invoerbestand zich bevind op een bestandsysteem dat magere bestanden niet ondersteunt, maar het uitvoerbestand gaat naar een bestandsysteem dat dat wel doet.
never
Maak het uitvoerbestand nooit mager. Als u een toepassing voor deze optie weet, laat het ons weten...
-s, --symbolic-link
{--symbolische-koppeling} Maak symbolische koppelingen inplaats van kopieŽn van niet-directories. Alle bronbestand-namen moeten absoluut zijn (starten met `/'), tenzij de doelbestanden in de huidige directorie zitten. Deze optie resulteert slechts in een foutmelding op systemen die symbolische koppelingen niet ondersteunen.
-u, --update
{--bijwerken} Kopieer niet als een niet-directorie een bestaand doel heeft met dezelfde of nieuwere aanpassingstijd.
-v, --verbose
{--praatgraag} Druk de naam van elk bestand af vůůr het kopiŽren.
-x, --one-file-system
{--ťťn-bestandsysteem} Sla subdirectories over die op andere bestandsystemen zitten dan degene waar het kopiŽren op startte.
 

GNU BACKUP OPTIES

De GNU versies van programma's zoals cp, mv, ln, install en patch kunnen een backup maken van bestanden die zullen worden overschreven, veranderd, of vernietigd als dat gewenst wordt. Het maken van backups wordt opgegeven door de -b optie, hoe ze genoemd moeten worden door de -V optie. In het geval de naam van een backup bestand wordt gemaakt door het toevoegen van een achtervoegsel aan een bestandnaam, kan dat achtervoegsel gegeven worden met de -S optie.
-b, --backup
{--backup} Maak backups van bestanden die zullen worden overschreven of verwijderd.
-S ACHTERVOEGSEL, --suffix=ACHTERVOEGSEL
Voeg ACHTERVOEGSEL aan elk backup-bestand toe. Als deze optie niet wordt gegeven, wordt de waarde van de SIMPLE_BACKUP_SUFFIX omgevingsvariabele gebruikt. En als SIMPLE_BACKUP_SUFFIX niet is gezet, wordt de standaardwaarde `~' genomen.
-V METHODE, --version-control=METHODE
{--versie-controle=} Bepaal hoe backup bestanden worden genoemd. Het METHODE argument kan `numbered' (of `t'), `existing' (of `nil'), of `never' (of `simple' zijn {respectievelijk genummerd, bestaand, nooit, simpel}. Als deze optie niet wordt gegeven, wordt de waarde van de VERSION_CONTROL omgevingsvariabele gebruikt. En als VERSION_CONTROL niet is gezet, is de standaard `existing'.

Deze optie komt overeen met de Emacs variabele `version-control'. De geldige METHODE's zijn (unieke afkortingen worden geaccepteerd):

t, numbered
Maak altijd genummerde backups.
nil, existing
Maak genummerde backups van bestanden die ze al hebben, `simple' backups voor anderen.
never, simple
Maak altijd simpele backups.
 

GNU STANDAARD OPTIES

--help
{--hulp} Geef een gebruik bericht op de standaard uitvoer en eindig succesvol.
--version
{--versie} Druk versie informatie af op de standaard uitvoer, eindig dan succesvol.
--
BeŽindig opties lijst.
 

OMGEVING

De variabelen LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE en LC_MESSAGES hebben de gebruikelijke betekenis. Voor de GNU versie bepalen SIMPLE_BACKUP_SUFFIX en VERSION_CONTROL de backup bestandnamen, zoals boven beschreven.  

VOLDOET AAN

POSIX 1003.2  

OPMERKINGEN

Deze handleiding beschrijft cp zoals te vinden in het `fileutils-4.0' pakket; andere versies kunnen enigszins afwijken. Mail correcties en aanvullingen naar aeb@cwi.nl. Rapporteer bugs in het programma aan fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.  

ZIE

mv(1)

De korte handleiding voor cp is beschikbaar via `man -e kort 1 cp`.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van cp 4.0 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: cp.1,v 1.2 2001/12/20 21:37:52 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
POSIX OPTIES
GNU DETAILS
GNU OPTIES
GNU BACKUP OPTIES
GNU STANDAARD OPTIES
OMGEVING
VOLDOET AAN
OPMERKINGEN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:21 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA