> Linux Reviews > man >

cp


  1. cp.1.man


1. cp.1.man

Manpage of CP

CP

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

cp - kopíruje soubory  

POUŽITÍ

cp [volby] zdroj cíl
cp [volby] zdroj... adresář
Volby:
[-abdfilprsuvxPR] [-S přípona-záložního-souboru] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup] [--no-dereference] [--force] [--interactive] [--one-file-system] [--preserve] [--recursive] [--update] [--verbose] [--suffix=přípona-záložního-souboru] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--archive] [--parents] [--link] [--symbolic-link] [--help] [--version]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu cp. Pokud je poslední parametr jméno existujícího adresáře, cp bude kopírovat zadané soubory pod původními jmény do zadaného adresáře. Jinak pokud jsou zadána pouze dvě jména, zkopíruje první soubor do druhého. Je chybou, pokud jsou zadána více než dvě jména a poslední parametr není adresář. Implicitně se nekopírují adresáře.  

VOLBY

-a, --archive
Zachovává pokud možno strukturu a atributy původních souborů. Totéž jako -dpR.
-b, --backup
Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo smazány.
-d, --no-dereference
Kopíruje symbolické odkazy jako symbolické odkazy místo kopírování souborů, na které se odkazují a zachovává pevné odkazy mezi kopírovanými zdrojovými soubory.
-f, --force
Maže existující cílové soubory.
-i, --interactive
Bude žádat potvrzení před přepsáním existujících obyčejných cílových souborů.
-l, --link
Vytváří pevné odkazy místo kopírování jiných objektů než adresářů.
-P, --parents
Jména cílových souborů vytváří tak, že za jméno cílového adresáře přidá lomítko a zadané jméno zdrojového souboru. V tomto případě musí být poslední parametr příkazu cp jméno existujícího adresáře. Například příkaz `cp --parents a/b/c existing_dir' kopíruje soubor a/b/c do existing_dir/a/b/c, a vytváří všechny potřebné adresáře.
-p, --preserve
Zachovává původní atributy souboru -- vlastníka, skupinu, práva a časové údaje.
-r
Kopíruje adresáře včetně jejich obsahu (rekurzívně). Všechny objekty, které nejsou adresáři kopíruje jako obyčejné soubory.
-s, --symbolic-link
Místo kopírování objektů, které nejsou adresáři, vytváří symbolické odkazy. V tomto případě musí být všechny zdrojové soubory zadány absolutní cestou (začínající `/'), pokud cílové soubory nejsou v aktuálním adresáři. Na systémech, které nemají symbolické odkazy, způsobí tato volba chybu.
-u, --update
Nekopíruje ne-adresáře, které v cílovém adresáři už existují a mají stejný nebo novější čas poslední změny.
-v, --verbose
Vypisuje všechna jména před kopírováním.
-x, --one-file-system
Nebude kopírovat podadresáře, které jsou na jiném svazku než adresář, ve kterém kopírování začalo.
-R, --recursive
Kopíruje adresáře i s obsahem (rekurzívně).
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
-S, --suffix přípona-záložního-souboru
Definuje příponu jednoduchého záložního souboru. Má přednost před nastavením pomocí proměnné prostředí SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita přípona `~' jako u Emacsu.
-V, --version-control {numbered,existing,simple}
Definuje druh zálohování. Má přednost před nastavením pomocí proměnné prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'. Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' GNU Emacsu; jsou rozpoznávána i delší synonyma. Hodnoty mohou být (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):
`t' nebo `numbered'
Vždy vytváří číslované zálohy.
`nil' nebo `existing'
Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je mají, obyčejné zálohy pro ostatní.
`never' nebo `simple'
Vždy dělá jednoduché zálohy.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:56 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA