> Linux Reviews > man >

connect

Je-li spojení navázáno, je vrácena 0, jinak 1 a externí proměnná


  1. connect.2.man


1. connect.2.man

Manpage of CONNECT

CONNECT

Section: Linux - příručka programátora (2)
Updated: 5. dubna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

connect - inicializuj spojení soketu  

SYNTAXE

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen );  

POPIS

Parametr sockfd je soket. Je-li jeho typ SOCK_DGRAM, potom toto volání specifikuje, kam má tento soket standardně posílat data. Tato adresa je jediným místem, odkud a kam budou přijímány, resp. posílány datagramy. Je-li typ soketu SOCK_STREAM , potom se toto volání pokusí navázat spojení s jiným soketem, který je specifikován v serv_addr, což je adresa v jmenném prostoru soketu. Každý jmenný prostor interpretuje adresu v serv_addr podle svého. Obvykle se mohou proudové sokety spojit pouze jednou; datagramové sokety mohou použít volání connect vícekrát. Datagramové sokety mohou zrušit asociovaný soket tak, že se pokusí spojit s nějakou neplatnou adresou (nebo s adesou NULL).  

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Je-li spojení navázáno, je vrácena 0, jinak -1 a externí proměnná errno je příslušně nastavena.  

CHYBY

Tento seznam je pouze všeobecný. Mohou existovat další specifické chyby pro použitý jmenný prostor.
EBADF
Špatný deskriptor.
EFAULT
Adresa soketu je mimo adresový prostor procesu.
ENOTSOCK
Deskriptor není platným deskriptorem soketu.
EISCONN
Soket je již spojen.
ECONNREFUSED
Spojení bylo serverem odmítnuto.
ETIMEDOUT
Časový limit pro spojení vypršel.
ENETUNREACH
Síť není dosažitelná.
EADDRINUSE
Adresa je již používána.
 

SPLŇUJE STANDARDY

SVr4, 4.4BSD (volání connect se poprvé objevilo v BSD 4.2). SVr4 dokumentuje další chybové kódy: EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT, EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE, ENOSR.  

DALŠÍ INFORMACE

accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
CHYBY
SPLŇUJE STANDARDY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:56 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA