> Linux Reviews > man >

chmod

verander toegangstoestemmingen voor bestand


  1. chmod.1.man
  2. chmod.2.man


1. chmod.1.man

Manpage of CHMOD

CHMOD

Section: FSF (1)
Updated: May 2000
Index Return to Main Contents
 

NAAM

chmod - verander toegangstoestemmingen voor bestand  

OVERZICHT

chmod [KEUZE]... TOESTAND[,TOESTAND]... BESTAND...
chmod [KEUZE]... OCTALE-TOESTAND BESTAND...
chmod [KEUZE]... --reference=VBESTAND BESTAND...  

BESCHRIJVING

Deze handleiding beschrijft de GNU versie van chmod. chmod Verandert de toestemmingen van elk gegeven bestand aan de hand van toestand, wat een symbolische vertegenwoordiging van de te maken veranderingen, of een octaal nummer die het bitpatroon van de nieuwe toestemmingen vertegenwoordigd, kan zijn.

De vorm van de symbolische toestand is `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'. Meerdere symbolische opdrachten kunnen gegeven worden, gescheiden door komma's.

Een combinatie van de letters `ugoa' bepaalt voor welke gebruikers de toegangstoestemming tot het bestand veranderd zal worden: de gebruiker van wie het is (u), andere gebruikers in de bestandsgroep (g), andere gebruikers niet in de bestandsgroep (o), of alle gebruikers (a). Als geen van deze gegeven zijn, is het gevolg alsof `a' gegeven was, maar bits die gezet zijn in het umask {"gebruikers-masker"} worden niet aangeraakt.

De operator `+' zorgt ervoor dat de verkozen toestemmingen zullen worden toegevoegd aan de bestaande toestemmingen van elk bestand; `-' zorgt dat ze verwijderd worden; en `=' zorgt dat ze de enige toestemmingen die het bestand heeft worden.

De letters `rwxXstugo' bepalen de nieuwe toestemmingen voor de betreffende gebruikers: lees (r), schrijf (w), voer-uit (of toegang voor directories) (x), alleen uitvoeren als het bestand een dir is, of al uitvoertoestemming heeft voor enige gebruiker (X), zet gebruiker of groep ID bij uitvoering (s), bewaar de programmatekst op het swap device (t), de toestemmingen die de gebruiker die het bestand momenteel bezit ervoor heeft (u), de toestemmingen die andere gebruikers in de groep van het bestand ervoor hebben (g), en de toestemmingen die andere gebruikers (die niet in de groep van het bestand zitten) ervoor hebben (o).

Een numerieke toestand gaat van één tot vier octale cijfers (0-7), en wordt gevormd door de bits met waardes 4, 2, en 1 op te tellen. Weggelaten cijfers worden aangenomen eerste nullen te zijn. Het eerste cijfer bepaalt de eigenschappen voor het gezet gebruikers ID (4), gezet groep ID (2) en bewaar programmatekst afbeelding (1). Het tweede cijfer bepaalt toestemmingen voor de gebruiker die het bestand bezit: lees (4), schrijf (2), en voer-uit (1); het derde bepaalt toestemmingen voor andere gebruikers in de bestandsgroep, met dezelfde waardes; en het vierde voor andere gebruikers, niet in de bestandsgroep, met dezelfde waardes.

chmod Verandert nooit de toestemmingen van symbolische koppelingen; de chmod systeemaanroep kan hun toestemmingen niet veranderen. Dit is geen probleem omdat de toestemmingen van symbolische koppelingen nooit gebruikt worden. Echter, voor elke symbolische koppelingen opgegeven op de opdracht regel, verandert chmod de toestemmingen van het bestand waar de link naar verwijst. In tegenstelling hierop negeert chmod symbolische koppelingen tijdens het herhaaldelijk aflopen van directories.  

KEUZES

Verander de toestand van elk BESTAND naar TOESTAND.

-c, --changes
{--veranderingen} net als verbose maar rapporteer alleen wanneer een verandering is gemaakt
-f, --silent, --quiet
{--stil}, {--zachtjes} onderdruk de meeste foutmeldingen
-v, --verbose
{--praatgraag} geef een diagnose voor elk verwerkt bestand
--reference=VBESTAND
{--verwijs=} gebruik VBESTAND's toestand in plaats van TOESTAND waardes
-R, --recursive
{--herhaaldelijk} verander bestanden en directories herhaaldelijk
--help
{--hulp} laat deze hulp zien en eindig
--version
{--versie} geef versieinformatie en eindig

Elke TOESTAND is één of meer van de letters ugoa, één van de symbolen +-= en één of meer van de letters rwxXstugo.  

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.  

RAPPORTEER BUGS

Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieercondities. Er is GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  

ZIE OOK

De volle beschrijving voor chmod wordt bijgehouden als een Texinfo handleiding. Als de info en chmod programma's goed zijn geïnstalleerd op uw locatie, zal de opdracht
info chmod

toegang moeten geven tot de volledige handleiding.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van chmod 4.01 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: chmod.1,v 1.2 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
KEUZES
AUTEUR
RAPPORTEER BUGS
COPYRIGHT
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:20 GMT, October 23, 2013

2. chmod.2.man

Manpage of CHMOD

CHMOD

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 10 December 1997
Index Return to Main Contents
 

NAAM

chmod, fchmod - verander toestemmingen van een bestand  

SYNOPSIS

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

int chmod(const char *pad, mode_t toestand);
int fchmod(int bes_ind, mode_t toestand);  

BESCHRIJVING

De toestand van het bestand gegeven met weg of verwezen naar met bes_ind is veranderd.

Toestanden worden bepaald door het of-en (incl.) van het volgende

S_ISUID
04000 zet gebruiker ID voor uitvoering.
S_ISGID
02000 zet groep ID voor uitvoering.
S_ISVTX
01000 sticky bit
S_IRUSR (S_IREAD)
00400 lezen door eigenaar
S_IWUSR (S_IWRITE)
00200 schrijven door eigenaar
S_IXUSR (S_IEXEC)
00100 voer-uit/zoek door eigenaar
S_IRGRP
00040 lees door groep
S_IWGRP
00020 schrijf door groep
S_IXGRP
00010 voer-uit/zoek door groep
S_IROTH
00004 lezen door anderen
S_IWOTH
00002 schrijven door anderen
S_IXOTH
00001 uitvoeren/zoeken door anderen

Het geldende UID van het proces moet nul zijn, of moet overeenkomen met de eigenaar van het bestand.

Als het geldende UID van het proces niet nul is, en de groep van het bestand komt niet overeen met het geldende groep ID van het proces of een van zijn aanvullende groep ID's, dan zal het S_ISGID bit uitgezet worden, maar dat zal geen teruggave van een fout tot gevolg hebben.

Afhankelijk van het bestandsysteem worden de zet-gebruiker-ID en zet-groep-ID uitvoerings bits uitgezet als het bestand geschreven wordt. Op sommige bestandsystemen kan alleen de supergebruiker het sticky bit zetten, die een speciale betekenis kan hebben (voor directories kan een bestand alleen geschrapt worden door de eigenaar en de supergebruiker).

Op NFS bestandsystemen zal het beperken van de toestemmingen onmiddellijk de al open bestanden beïnvloeden, omdat toegangs-controle wordt gedaan door de server, maar de geopende bestanden worden onderhouden door de cliënt. Het verruimen van de toestemmingen kan later doordringen tot andere cliënten als het kenmerken bufferen bij hen aan status.

 

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven, bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.  

FOUTEN

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven worden. De meer algemene fouten van chmod worden hieronder genoemd.

EPERM
{toestemming} Het geldende UID komt niet overeen met de eigenaar van het bestand en is ongelijk nul.
EROFS
{alleen-lezen b.s.} Het benoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.
EFAULT
{fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
ENAMETOOLONG
{naam te lang} weg is te lang.
ENOENT
{geen ingang} Het bestand bestaat niet.
ENOMEM
{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was voorhanden.
ENOTDIR
{geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel is geen directorie.
EACCES
{toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het pad-voorvoegsel
ELOOP
{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het "oplossen" van pad.
EIO
{in/uit} Een In/Uit fout trad op.

De algemene fouten voor fchmod worden hieronder genoemd

EBADF
{slechte bes_ind} De bestandindicator bes_ind is ongeldig.
EROFS
{alleen-lezen b.s.} Zie boven.
EPERM
{toestemming} Zie boven.
EIO
{in/uit} Zie boven.
 

VOLDOET AAN

De chmod aanroep schikt zich naar SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 beschrijft de EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP terugkeer waardes, maar geen ENOMEM. POSIX.1 beschrijft de EFAULT, ENOMEM, ELOOP en EIO fouttoestanden niet, noch de macro's S_IREAD, S_IWRITE en S_IEXEC.

De fchmod aanroep schikt zich naar 4.4BSD en SVr4. SVr4 beschrijft extra EINTR en ENOLINK fouttoestanden. POSIX eist een fchmod functie, als op z'n minst een van _POSIX_DIRECTORIEPED_FILES of _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS bepaald is, en beschrijft extra ENOSYS en EINVAL fouttoestanden, maar beschrijft EIO niet.

POSIX en X/OPEN beschrijven het sticky bit niet.  

ZIE

open(2) {openen}, chown(2) {verander eigenaar}, execve(2) {voer-uit}, stat(2) {staat}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema . Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: chmod.2,v 1.2 2001/12/21 15:31:47 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
SYNOPSIS
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:20 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA