> Linux Reviews > man >

chmod


  1. chmod.1.man


1. chmod.1.man

Manpage of CHMOD

CHMOD

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

chmod - změní přístupová práva k souborům  

POUŽITÍ

chmod [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--silent] [--quiet] [--verbose] [--help] [--version] práva soubor...  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu chmod. Příkaz chmod změní přístupová práva zadaných souborů podle parametru práva, který může být zadán buď pomocí symbolického zápisu změn nebo osmičkovým číslem udávajícím nová práva.

Formát symbolického zápisu změn je `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'. Může být zadáno více symbolických operací oddělených čárkami.

Kombinace písmen `ugoa' určuje, jaká kategorie práv má být změněna: `u' jsou práva vlastníka (user), `g' práva členů skupiny (group), `o' práva ostatních uživatelů (others) a `a' všech zmíněných kategorií (all). Není-li zadáno žádné z těchto písmen, bude výsledek stejný, jako kdyby bylo zadáno `a', ale nebudou změněny bity nastavené v umask.

Operátor `+' způsobí přidání zadaných práv ke stávajícím právům souboru, `-' odebrání zadaných práv, `=' způsobí nastavení zadaných práv.

Písmena `rwxXstugo' udávají nová práva pro zadanou kategorii: `r' je právo čtení (read), `w' zápisu (write), `x' právo provádění programu nebo přístupu do adresáře (execute), `X' je totéž jako `x', ale nastavuje se pouze souborům, které pro některou kategorii už právo `x' mají, a adresářům. `s' je právo setuid nebo setgid (běžící program bude mít oprávnění svého vlastníka nebo skupiny, nikoli uživatele, který jej spustil) a `t' sticky bit (žádost o ponechání programu v paměti po jeho skončení). Písmena `u', `g' a `o' znamenají převzetí stávajících práv vlastníka, skupiny vlastníků souboru nebo ostatních.

Číselné zadání práv je tvořeno jednou až čtyřmi osmičkovými číslicemi (pokud je číslic méně než čtyři, doplní se zleva nuly). Číslice jsou získány sečtením hodnot 4, 2 a 1. První číslice má význam setuid (4), setgid (2) a sticky (1). Druhá číslice má význam práv pro vlastníka, 4 je čtení, 2 zápis, 1 provádění, třetí číslice stejných práv pro skupinu, čtvrtá pro ostatní.

Příkaz chmod nemění práva symbolických odkazů, protože služba systému chmod změnu jejich práv neumožňuje. Práva symbolických odkazů nejsou nikdy brána v potaz. Při použití příkazu chmod na symbolický odkaz se změní práva souboru, na který odkaz ukazuje. Při rekurzivním procházení adresářů příkaz chmod symbolické odkazy ignoruje.  

VOLBY

-c, --changes
Vypisuje hlášení o souborech, jejichž práva se skutečně mění.
-f, --silent, --quiet
Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž práva nemohou být změněna.
-v, --verbose
Vypisuje hlášení o všech souborech, i když se jejich práva nemění.
-R, --recursive
Rekurzivně změní i práva obsahu adresářů.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:55 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA