> Linux Reviews > man >

chage


  1. chage.1.man


1. chage.1.man

Manpage of CHAGE

CHAGE

Section: Polecenia użytkownik\('ow (1)
Updated: 02/16/2011
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

chage - zmiana informacji o terminie ważności has/la użytkownika  

SK/LADNIA

chage [opcje] [LOGIN]
 

OPIS

Polecenie chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami has/la i datę ostatniej zmiany has/la. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia, kiedy użytkownik musi zmienić has/lo.  

OPCJE

Polecenie chage posiada następujące opcje:

-d, --lastdayOSTATNI

Ustawia ilość dni od 1 stycznia 1970 kiedy ha/lo by/lo ostani raz zmieniane. Data ważności może być takze prezekazana w formacie RRRR-MM-DD (lub formacie używanym lokalnie).

-E, --expiredateDATA_WAŻN

Ustawia datę, począwszy od kt'orej konto użytkownika nie będzie już dostępne. DATA_WAŻN jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od kt'orej konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w formacie RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie). Użytkownik, kt'orego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie m'og/l z niego ponownie skorzystać.

Przekazanie -1 jako DATA_WAŻN usuwa ograniczenie ważności konta użytkownika.

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie dzia/lania.

-I, --inactiveNIEAKTYWNE

Opcja ta s/luży do ustawiania czasu nieaktywności konta po wygaśnięciu ważności has/la, po kt'orym to czasie konto jest blokowane. Parametr NIEAKTYWNE jest liczbą dni nieaktywności. Użytkownik, kt'orego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie m'og/l z niego ponownie skorzystać.

Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywniści konta użytkownika.

-l, --list

Wyświetlenie informacji o terminach ważności konta i has/la.

-m, --mindaysMIN_DNI

Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami has/la na MIN_DAYS. Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym czasie.

-M, --maxdaysMAX_DNI

Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie has/lo jest ważne. Gdy MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik musi zmienić swoje has/la, zanim będzie m'og/l skorzystać z konta. Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji -W, ostrzegającej zawczasu użytkownika o zbliżającym się terminie zmiany.

Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie wazności has/la.

-W, --warndaysDNI_OSTRZ

Ustawia na DNI_OSTRZ liczbę dni przed up/lywem ważności has/la. Od tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie zmiany has/la.

Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage dzia/la w trybie interaktywnym, proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z p'ol. Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość pola wyświetlana jest w nawiasach [ ].  

UWAGI

Program chage wymaga do dzia/lania chronionego pliku hase/l użytkownik'ow (shadow).

Polecenia chage może użyć tylko użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l. Może się nią pos/lużyć się użytkownik nieuprzywilejowany do stwierdzenia, kiedy wygasa jego w/lasne has/lo lub konto.  

PLIKI

/etc/passwd

Informacja o kontach użytkownik'ow.

/etc/shadow

Informacje chronione o użytkownikach.
 

KOD ZAKOŃCZENIA

Polecenie chage kończy dzia/lanie z następującymi wartościami kod'ow zakończenia:

0

poprawne zakończenie dzia/lania programu

1

brak dostępu

2

niepoprawna sk/ladnia polecenia

15

nie można znaleźć pliku shadow
 

ZOBACZ TAKŻE

passwd(5), shadow(5).


 

Index

NAZWA
SK/LADNIA
OPIS
OPCJE
UWAGI
PLIKI
KOD ZAKOŃCZENIA
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:52 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - SVENSKA