> Linux Reviews > man >

access

określa czy dostęp do pliku jest możliwy


  1. access.1.man
  2. access.2.man


1. access.1.man

Manpage of ACCESS

ACCESS

Section: User Commands (1)
Updated: 4 stycznia 1998
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

access - określa czy dostęp do pliku jest możliwy  

SKŁADNIA

access -tryb plik  

OPIS

Pomyślnie kończy pracę, jeżeli plik jest dostępny z podanymi prawami. Tryb to jedna lub więcej liter spośród rwx, gdzie r to prawo odczytu, w zapisu, a x wykonania.

Access i test różnią się tym, że to drugie patrzy na bity praw, podczas gdy pierwsze z nich sprawdza używając wywołania systemowego access(2). Różnica uwidacznia się, gdy system plików zostanie zamontowany w trybie tylko do odczytu.  

OPCJE

access przyjmuje następujące opcje dodatkowe:
--help
Wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.
--version
Wyświetla informacje o wersji i kończy pracę.
 

ZOBACZ TAKŻE

access(2)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:46 GMT, October 23, 2013

2. access.2.man

Manpage of ACCESS

ACCESS

Section: Podręcznik programisty Linuksa (2)
Updated: 2002-04-23
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku  

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int access(const char *pathname, int mode);
 

OPIS

access sprawdza, czy proces może odczytywać, zapisywać i sprawdzać istnienie pliku (lub innego obiektu systemu plików) o nazwie pathname. Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, sprawdzane są prawa do pliku wskazywanego przez to dowiązanie.

mode jest maską składającą się z jednego lub więcej znaczników spośród R_OK, W_OK, X_OK i F_OK.

R_OK, W_OK i X_OK sprawdzają, czy plik istnieje i ma odpowiednio prawa do odczytu, zapisu i uruchamiania. F_OK sprawdza tylko, czy plik istnieje.

Testy zależą od praw do katalogów, występujących na ścieżce do pliku, podanej w parametrze pathname, a także od praw do katalogów i plików wskazywanych przez występujące po drodze dowiązania symboliczne.

Sprawdzenie jest dokonywane z prawdziwymi uid i gid procesu, a nie efektywnymi, jak to się zwykle robi przy wykonywaniu rzeczywistych operacji. Pozwala to programom z ustawionym bitem set-UID na łatwe określenie autoryzacji użytkownika wywołującego.

Sprawdzane są jedynie bity dostępu, nie zawartość pliku czy jego typ. Dlatego, jeśli katalog okazuje się "zapisywalny", znaczy to prawdopodobnie, że można w nim tworzyć pliki, a nie, że do katalogu można pisać jak do pliku. Podobnie, plik DOS-u może zostać określony jako "wykonywalny", lecz funkcja execve(2) mimo to zawiedzie.

Jeśli proces posiada odpowiednie uprawninia, implementacja może spowodować pomyślne zakończenie dla X_OK nawet, gdy nie jest ustawiony żaden z bitów uruchamialności w prawach dostępu do pliku.  

WARTOŚĆ ZWRACANA

Gdy wszystko pójdzie dobrze (wszystkie żądane prawa są zapewnione), zwracane jest zero. W wypadku błędu (przynajmniej jeden bit z żądanych w mode uprawnień nie jest ustawiony lub wystąpiły inne błędy), zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.  

BŁĘDY

Funkcja access musi zakończyć się niepomyślnie gdy:
EACCES
Brak uprawnień dla żądanego dostępu do pliku, albo brak uprawnień do przeglądania dla któregoś z katalogów w pathname.
ELOOP
Napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas rozwiązywania pathname.
ENAMETOOLONG
pathname jest zbyt długie.
ENOENT
Składnik pathname będący katalogiem byłby dostępny, ale nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.
ENOTDIR
Składnik pathname, który powinien być katalogiem w rzeczywistości katalogiem nie jest.
EROFS
Żądano zapisu do pliku położonego w systemie plików tylko do odczytu.
EFAULT
pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EINVAL
mode zostało nieprawidłowo podane.
EIO
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
ENOMEM
Nie starczyło pamięci kernela. TP ETXTBSY Wystąpiła próba dostępu z prawem zapisu do pliku aktualnie uruchomionego programu.
 

OGRANICZENIA

access zwraca błąd, jeśli jakikolwiek z żądanych w wywołaniu rodzajów dostępu nie zostanie zapewniony, nawet jeśli reszta zostanie.

access może nie działać prawidłowo na systemach plików NFS z włączonym mapowaniem UID, ponieważ mapowanie to jest dokonywane na serwerze i ukryte przed klientem sprawdzającym prawa dostępu.

Użycie funkcji access w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma uprawnienia na przykład do otwarcia pliku, przed otwarciem tego pliku za pomocą open(2) tworzy dziurę w bezpieczeństwie, ponieważ użytkownik może wykorzystać krótki okres czas pomiędzy sprawdzeniem pliku a otwarciem go do manipulacji na pliku.  

ZGODNE Z

SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3  

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
WARTOŚĆ ZWRACANA
BŁĘDY
OGRANICZENIA
ZGODNE Z
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:46 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - SVENSKA